Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70218

Hankkeen nimi: Optimointi horisontissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2015 ja päättyy 31.5.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Jakeluosoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: (02) 6203000

Postinumero: 28600

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.samk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sävel Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.savel(at)samk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 3407

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Optimointi horisontissa –hankkeessa toteutetaan Horizon 2020 Twinning –ohjelmaan laajamittainen eurooppalainen hankesuunnitelma ja –hakemus. Horizon 2020 on Euroopan suurin tutkimus- ja kehittämisohjelma, josta rahoitetaan kansainvälisiä huipputason hankkeita. Twinning on Horizon 2020:n alaohjelma, jossa tarkoituksena on jakaa huippuosaamista merkittävimpien asiantuntijoiden kesken. Hakijana Twinning-ohjelmassa on aina partneri maasta, jossa kansainvälisen huippuosaamisen ja hanketoiminnan aktiivisuus ei ole noussut esiin toivotussa laajuudessa. Suunnitellussa Twinning-hankkeen konsortiossamme hakijana on Unkari (Szegedin yliopisto), muut yliopistopartnerit ovat Heidelberg (GER), Bologna (ITA), Wien (AUT), Ghent (BE) sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Viimeistään 7.5.2015 Euroopan komissiolle jätettävä ”Twinning for Excellence in Optimization” –suunnitelma on seitsemän partnerin yhteistyönä tuotettava sähköinen hakemus, jossa edellytysten mukaisesti yksilöitynä tutkimuksen teema-alueena on laskennallinen älykkyys ja sen avulla toteutettu optimointi. Optimointia sovelletaan hankkeessa matemaattisten algoritmien avulla logistiikan, kuljetuksen ja työvuorojen suunnitteluun.

Muodostetussa hankekonsortiossa SAMK edustaa yhtä vahvimmista temaattisen kv-hankehallinnan osaajista. Twinning-ohjelmassa pääpainotuksena oleva erityisosaamisen jakaminen ja levittäminen ”low performing” –maihin koskettaa paitsi spesifioitua tieteenalaa, myös yleisesti korkealaatuista TKI-toimintaa, hankehallinnointia ja osallistumisen tuomista kansainvälisesti näkyväksi. SAMKilla on merkittävä vastuu sekä hankkeen suunnittelussa että sen toteuttamisessa, minkä vuoksi Twinning-hankkeen budjetista merkittävä osa osoitetaan SAMKille.

Twinning-hankkeessa hakija on Unkarista, joka on Euroopan komission laatimalla heikosti esillä olevien maiden listalla eli erityisenä kehittämiskohteena Twinning-ohjelmassa. Muilla hankepartnereilla on merkittävää yleistä kansainvälistä hankeosaamista, mutta erityisesti laskennallisen älykkyyden ja optimoinnin alueella partnereiden aktiivisuus on ollut näkyvintä julkaisuissa ja koulutusmateriaalin tuottamisessa. Twinning-hanke tulee olemaan ensimmäinen yhteistyötoimi eurooppalaisten laskennallisen älykkyyden huippuorganisaatioiden kesken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Optimointi horisontissa -hankkeen yhteistyön kohteena on kansainvälinen korkeakouluista muodostuva konsortio, niiden relevantit tutkimusryhmät ja kehittämistehtävissä olevat työntekijät. Hankkeella luotava hakemus Horizon2020-ohjelmaan kohdentaa vaikutuksen laaja-alaisesti korkeakouluihin, niiden vaikutusalueisiin ja Eurooppaan.

Lopullinen kohderyhmä eli edunsaaja tulee olemaan satakuntalaiset yritykset ja muut toimijat, jotka hyödyntävät optimointia kilpailukykynsä parantamiseksi tai toimintaprosessiensa tehostamiseksi. Optimoinnin sovellusaloiksi hankkeessa on valittu kuljetus, varastointi ja työvuorojärjestelmät. Näin esimerkiksi Satakunnassa vahvasti edustetun teollisuuden ja logistiikan alan (kuljetuksen, varastoinnin, tuotanto- ja/tai toimitusketjun kehittäminen, osto-, organisaatio- tai toiminnanohjausprosessin kehittäminen) yritykset hyötyvät suoraan optimoinnin kehittämisestä huippuasiantuntijoiden yhteistyönä. Sijainniltaan ja infrastruktuuriltaankin haasteellisena alueena – mm. tieverkoston taso, rannikkoalueen haasteet, lento- ja junaliikenteen rajoitukset - Satakunnassa on voimakas tarve logististen prosessien kehittämiseen. Toisaalta suuren henkilöstömäärän tai muuten haastavan aikataulutuksen toimijat kuten kaupunki tai sairaanhoitopiiri, erityisosaajista muodostuvat yritykset, monivuorotyö-yritykset tai mobiilityön yritykset, voivat käyttää optimointityökaluja helpottamaan suunnittelua, vähentämään epätoivottuja valintoja sekä lisäämään saavutettavuutta ja tuloksellisuutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansallisesti ja alueellisesti välillisenä kohderyhmänä on yrityskenttä, erityisesti PK-yritykset, joilla on potentiaalia vahvistaa kilpailukykyään ja löytää kansainvälisiäkin markkinoita optimoinnin avulla. Horizon2020-hakemuksen myötä välillisiä kohteita löytyy siten kaikista hankepartnerimaista, hankkeen päättyessä myös konsortion ulkopuolelta. Myös seminaareihin ja konferensseihin osallistuvat muut tutkijat ovat välillisenä kohderyhmänä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 872

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 872

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 840

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Porin, Rauman

Kunnat: Honkajoki, Ulvila, Kokemäki, Rauma, Säkylä, Siikainen, Huittinen, Pomarkku, Merikarvia, Kankaanpää, Eura, Nakkila, Harjavalta, Pori, Jämijärvi, Karvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke noudattaa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2013 - 2015, joka sisältää ohjeistuksen sukupuolten välisen tasaarvon ja yksilöiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja sen toiminnassa. Suunnitelmassa tuodaan esiin sukupuolten välisen tasa-arvon ja yksilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista tukevat, koko organisaatiota koskevat periaatteet, joiden mukaisesti SAMK:ssa toimitaan. Suunnitelmaan on kirjattu ne konkreettiset toimenpiteet, joihin SAMK sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon ja yksilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei erityistä vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Optimointi erityisesti logistiikassa vähentää luonnonvarojen kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Hankkeen välillisenä vaikutuksena voidaan CO2-päästöjä vähentää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Luonnonvarojen käytön vähentyminen ja hiilijalanjäljen pienentyminen tukevat luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Optimoinnilla saadaan vähennettyä sekä vedenkulutusta, kasvihuonekaasujen syntymistä että maaperän ja ilman saastumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hanke tukee välillisillä toiminnoillaan myös Natura 2000 -kohteiden ympäristöterveyttä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 9
Optimoinnilla saavutetaan materiaalien käytön maksimointi, siten myös jätteiden tuotto vähenee merkittävästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeella voidaan saada välillisesti vaikutusta energialähteiden käytön valintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Optimoinnilla saadaan välittömästi merkittävää vaikutusta elinkeinorakenteen kilpailukykyyn hyödyntäen kestävää kehitystä. Välillinen vaikutus on mittava, kun resurssit voidaan hyödyntää maksimaalisesti. Hankkeella on mahdollisuus luoda paikallisesta elinkeinosta edelläkävijä resurssitehokkuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Hankkeella saavutetaan kilpailuetua kehittämällä optimoinnin avulla mm. työvuoroaikatauluja ja toimitusketjun varmuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 10
Logistiikka ja kuljetus on hankkeessa oleellinen optimoinnin kohde.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Optimoinnilla saadaan työntekijöiden toivomukset ja työnantajan edellytykset sujuvasti sijoitettua työvuoroihin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei erityistä vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Syrjäseutujen palveluja voidaan optimoinnin avulla kehittää, mm. liikenneyhteyksiä voidaan parantaa ja kuljetusreittejä suunnitella optimaalisiksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei erityistä vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 10
Kun optimointi saadaan luontevaksi osaksi elinkeinoelämää, siitä saadaan pysyvä työkalu myös tulevaisuuden osaajille. Ympäristöystävällisyyden ymmärtäminen siirtyy siten automaattisesti eteenpäin lisäten relevanttia osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Optimointi horisontissa –hankkeessa haluttiin valmistella laadukas eurooppalainen yhteistyöhankkeen rahoitushakemus Horizon 2020 Twinning –ohjelmaan. Hakemuksen tieteelliseksi teemaksi valittiin laskennallisen älykkyyden konkreettinen hyödyntäminen. Hankkeen konsortio muodostui 5 eri EU-maasta, kaikki partnerit olivat korkeakouluja, joissa on laskennallisen älykkyyden tutkimusta ja opetusta. Unkarilainen Szegedin yliopisto toimi varsinaisena hakijana eli koordinaattorina, SAMK sovitusti vastasi hankkeen suunnittelusta ja hakuprosessin edistämisestä. Apua hankkeen suunnitteluun saatiin EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat –yksiköstä (EUTI / TEKES, Helsinki) ja Twinning-ohjelmavastaavalta Brysselissä. Hankehakemus ”Twinning for Excellence in Optimisation” jätettiin onnistuneesti Euroopan komission Participant Portaliin ennen deadlinen umpeutumista 7.5.2015. Sekä kevätkauden aikana että alkukesällä SAMK on ollut yhteydessä alueen yrittäjiin yhteistyön käynnistämiseksi optimoinnin alalla.