Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70220

Hankkeen nimi: Health Game Lab - innovatiivisten ratkaisujen tukena terveys- ja hyvinvointialalle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6 (Microkatu 1 C)

Puhelinnumero: 017 255 6000

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Arpola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.arpola(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447856450

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopio Innovation Oy:n toteuttama Games for Health Finland –verkosto on luonut Suomeen terveyspelientoimintaympäristöä, joka tarjoaa puitteita yritysten innovaatiotoiminnan ja innovatiivisten yritysten syntymiselle ja kasvulle. Verkoston kautta pystytään tukemaan pk-yritysten tuotteiden- ja palveluiden kehittämistä sekä uusien kaupallisten teknologioiden käyttöönottoa ja kehittämistä, jotta pystytään vastaamaan kansanterveydellisiin haasteisiin. Verkostoon tarvitaan lisää aktiivisia kasvuhakuisia yrityksiä, jotta niiden innovatiivisia ideoita voidaan kehittää uuden liiketoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Pohjois-Savossa.

Hankkeessa luotava Health Game Lab -toimintamalli tarjoaa jatkuvaa monialaista kokeilukulttuuria sekä uuden kehittämistä yhdessä yrittäjien, oppi- ja tutkimuslaitosten, opiskelijoiden ja muiden ammattilaisten kanssa. Hankkeessa mahdollistetaan Games for Health -alan verkottuminen hyödyntämällä nykyisiä testausympäristöjä olemassa oleville terveyspeleille, teknologioille ja niiden prototyypeille. Toimivan ja aktiivisen verkoston kautta Pohjois-Savossa riittää vetovoimaa uusille yrityksille ilmapiirin ollessa yritystoimintaa tukeva. Nykyisten vahvuuksien ja uusien avausten kehittämisellä parannetaan maakunnan kilpailukykyä. Games for Health Finland -verkosto tukee osaamisen ja tietojen jakamista sekä yhteistyötä.

Health Game Lab kytkeytyy kansainvälisiin arvoverkostoihin, koordinoi ja aktivoi Games for Health -toimintaa Pohjois-Savon alueella, syventää Games for Health -alan yhteistyötä sekä luo uusia liiketoimintamalleja. Hankkeen puitteissa järjestetään nopeita palveluiden, sovellusten ja teknologioiden koestustilaisuuksia ja -tilanteita. Toimintaympäristössä mahdollistetaan kohdennettua tuotekehitystä, tutkimusta ja koulutusta terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen edistämiseen sekä sairauksien hoitoon. Hankkeen järjestämissä nopeiden kokeiluiden Health Game Jam -tapahtumista saadaan uusia tuoteaihiota ja tuodaan hyvinvointiteknologialle uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena Kuopiossa toimii aktiivinen ja monialainen Health Game Lab -toimintaympäristö, joka vauhdittaa yritysten tuotekehitystoimintaa. Toimintaympäristö edistää uusien ja mahdollistavien teknologioiden kehitystä sekä yritysten innovaatiotoimintaa ja innovatiivisten ratkaisujen kaupallistamista systemaattisella toiminnalla. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan toimintamalleja, joilla edistetään referenssimarkkinoiden syntymistä yritysten uusille tuotteille ja ratkaisuille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia-, ICT- ja pelialojen, suunnittelu- ja muotoilualojen yritykset sekä terveys- ja hyvinvointipalvelualojen yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Games for Health -alojen opiskelijat ja tutkijat, joille tarjotaan mahdollisuuksia tuoda omaa osaamistaan esille ja kannustaa yrittäjyyteen. Lisäksi julkiset organisaatiot ovat välillisenä kohderyhmänä, koska ne ovat uusien ratkaisujen potentiaalisina hyödyntäjinä, käyttäjinä ja/tai hankkijoina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 532

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 265 617

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 332

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 453

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasa-arvoisesti sekä miehet että naiset. Tekniikan alalla enemmistö on miehiä(esim. Insinööriliiton tilastojen mukaan insinööreistä vain 13 % on naisia) ja sosiaali- ja terveysalalla enemmistö on naisia. Tuomalla näitä aloja yhteen myös ennakkoluulot töiden sopivuudesta eri sukupuolille hälvenevät. Hankkeen kautta syntyvät uudet toiminnot ja yritysten uudet innovaatiot ovat sukupuolineutraaleja eikä teknologioiden käyttöönotto ole sukupuolisidonnaista, koska nykyisin esimerkiksi pelien pelaajista lähes puolet on jo naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Pysyvä ja kehittyvä ajantasainen toimintaympäristö, jolla edistetään uusien yritysten syntymistä ja alueen elinkeinoelämän kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Sähköinen toimintaympäristö ja sen avulla toteutettavat palvelut.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Sähköinen toimintaympäristö vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa edistetään uusia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Myös epävarmat henkilöt pystyvät esittämään yritysideoitaan ja ajatuksiaan vapaasti matalan kynnyksen tapahtumissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Kulttuuriympäristö 5 5
Pelillisyys tuo myös uudenlaisia mahdollisuuksia kulttuuria sisältäville ratkaisuille
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Health Game Labin monialainen ja verkostomainen toimintaympäristö tarjoaa yrityksille uudenlaisten toimintatapojen hyödyntämisen kysyntä- ja käyttäjälähtöisten ratkaisujen kehittämiseksi. Toiminta perustuu monialaiseen kokeilukulttuuriin, joka mahdollistaa yritysten innovaatioiden kehittämisen jo varhaisessa vaiheessa yhdessä muiden yritysten, opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa. Tuloksia ja hankkeen toimintaa on esitelty terveydenhuollon ammattilaisille ja erilaisissa tapahtumissa kohdeyleisölle.

Hanke on tukenut nuorten ja opiskelijoiden aktivoitumista yrittäjyyteen sekä työllistymistä. Toimivan ja aktiivisen verkoston kautta sekä yritysmyönteisen ilmapiirin myötä Pohjois-Savossa riittää vetovoimaa uusille yrityksille. Hanke on ollut vahvasti tukemassa alueen pelialan kehittymistä, mikä tarjoaa pelillisten ratkaisujen kehittymistä muiden alojen tarpeista syntyville aihioille. Games for Health Finland –verkosto tukee osaamisen ja tietojen jakamista sekä yhteistyötä.

Hankkeen aikana on tuettu tuotteiden nopeita kokeiluja aidoissa ympäristöissä ja niistä on saatu kerättyä kehitystyössä vaadittavaa palautetta. Testaus ei ole tapahtunut hankkeen toimesta vaan hanke on ollut mukana linkittämässä testaajia ja testattavia. Tämän palautteen myötä tuotteet ja palvelut vastaavat tarpeita ja sopivat paremmin markkinoille. Tämä toimintaa liittyy vahvasti alueella kehittyvään Living Lab –toimintaan. Games for Health Finland tarjoaa tietoa alan toimijoille testausmahdollisuuksista Kuopiossa sekä kansallisesti.

Toiminnasta alueella vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu, IGDA Finland Kuopio Hub ja alueen yritykset.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi