Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70226

Hankkeen nimi: JJK Components Oy:n toiminnan laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.9.2014 ja päättyy 30.5.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JJK COMPONENTS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2545769-9

Jakeluosoite: Palokärjentie 23

Puhelinnumero: +358 400 625 000

Postinumero: 36220

Postitoimipaikka: KANGASALA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvenpää Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.jarvenpaa(at)tampereenkauppahuone.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 625 000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

JJK Components Oy:n laajentuminen sahateollisuuteen ja haketuotantoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Sulkava

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallitie 4

Postinumero: 58700

Postitoimipaikka: SULKAVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei naistyövoimaa tarjolla, miesvaltainen ala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei naistyövoimaa tarjolla, miesvaltainen ala.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei naistyövoimaa tarjolla, miesvaltainen ala.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Kuljetuspäästöt vähenevät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Kuljetuspäästöt vähenevät
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Lämpöenergian tuottaminen uusiutuvilla luonnonvaroilla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Kuljetuspäästöt vähenevät
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutunut suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Lopulliset tulokset tiedetään kun tuotanto on ollut käynnissä n. yhden vuoden.