Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70227

Hankkeen nimi: Disturb Scandinavia Oy:n kasvu- ja kehityshanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.7.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DISTURB SCANDINAVIA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2381417-0

Jakeluosoite: Valiontie 3

Puhelinnumero: +358 440331373

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

WWW-osoite: www.disturb.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Skinnari Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja-yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.skinnari(at)disturb.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440331373

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oman tuotemerkin lanseeraus ja kehitys, sekä liiketoiminnan vakiinnuttaminen uusilla, kansainvälisillä markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 667

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 667

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valiontie 3

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on analysoitava kohderyhmän osalta, myös sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Myös sukupuolinäkökulma on huomioitava niin tuotemerkin brändäyksessä, tuotevalikoimassa, kuin markkinoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole. Tavoitteet on esitelty aiemmin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Pystymme itse oman tuotemerkin kautta vaikuttamaan valmistusmenetelmiin ja raaka-aineisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Pystymme itse oman tuotemerkin kautta vaikuttamaan valmistusmenetelmiin ja raaka-aineisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uusien työpaikkojen tuonti alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Pystymme itse kansainvälisten kuljetusten kautta vaikuttamaan käytettäviin logistisiin ratkaisuihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työpaikat, vakaus, kasvu.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Avainhenkilön nimitys. Brändisuunnitelma. Tuotekehitys. Valmistusketjun ja logistiikkaketjun vakiinnuttaminen. Suunnittelu, ohjelmistot ja välineet tuotemerkin tarpeisiin. Lanseeraus, markkinointi, vakiinnuttaminen.