Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70230

Hankkeen nimi: Pikaduuni - palvelu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SIJAISHALTIJA OYC/O SOLINUM

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2297244-1

Jakeluosoite: Rovakatu 17, 3 krs.

Puhelinnumero: +358453133533

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.tyoviesti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alariesto Heidi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.alariesto(at)sijaishaltija.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358453133533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pikaduunissa on tarkoitus luoda uudet työmarkkinat pätkätöille, automaattinen kohtauttamiskone.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 170

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 170

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rovakatu 17, 3 krs

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pikaduuni ei ota sukupuoleen kantaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Pikaduuni ei ota sukupuoleen kantaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Pikaduuni ei ota sukupuoleen kantaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Kun ihmiset saavat työkutsuja, joihin voivat tarttua, he kokevat olevansa tärkeitä. Lisäksi se, joka tarjoaa työtä, pääsee eroon ns. ylimääräisestä työkuormasta, joten hänen hyvinvointinsa paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pikaduuni konseptin avulla luotiin lähes 220 nuorelle kesätyöpaikat. 60 perhettä ja 70 yritystä ovat käyttäneet pikaduunareita apunaan.