Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70234

Hankkeen nimi: Keksinvalmistuksen, pakkaamisen ja varastoinnin kasvattaminen ja tehostaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.9.2014 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: K.LEIVON LEIPOMO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0777999-3

Jakeluosoite: Finniläntie 6

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 69820

Postitoimipaikka: RÄYRINKI

WWW-osoite: leivon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leivo Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.leivo(at)leivon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400869501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keksinvalmistuksen, pakkaamisen ja varastoinnin kasvattaminen ja tehostaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 475 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 475 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 475 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 475 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Veteli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Finniläntie 1

Postinumero: 69820

Postitoimipaikka: RÄYRINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 9, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
tarpeeton
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
tarpeeton
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
kts. ed vastaus

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
työpaikat lisääntyy
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuotanto- ja pakkauslinjan rakentaminen kekseille. Tuote- ja materiaalivaraston rakentaminen. Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti.