Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70236

Hankkeen nimi: Pintakäsittelylaitoksen laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUNNIKKALA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 9210477-0

Jakeluosoite: PL 47

Puhelinnumero: +358 8 4639300

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: junnikkala.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Junnikkala Kalle

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalle.junnikkala(at)junnikkala.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 0514884

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteen on lisätä jatkojalostuslaitoksen kapasiteettia ja parantaa tuotteiden teknistä laatua. Tähtäimessä viennin lisääminen ja mahdollisesti uusien/muokattujen tuotteiden tarjoaminen asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 320 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 320 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sahantie 1

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen myötä syntyvät työpaikat ovat sukupuolineutraaleja ja soveltuvat sekä naisille että miehille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen myötä syntyvät työpaikat ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen myötä syntyvät työpaikat ovat sukupuolineutraaleja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Puu on luonnonmukainen rakennusmateriaali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Toiminnassa hyödynnetään suljettua piiriä jaloateiden kuivauksessa, maalit vesiohenteisia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Luo arviolta 4 uutta työpaikkaa yritykseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankeen myötä Junnikkala Oy:n pintakäsittelylaitoiksen toiminta laajeni. Maalaamon kapasitetti kasvoi ja uusi paketointimenetelmä estää laatuvirheiden syntymisen maalattujen tuotteiden folioinnissa. Toteutunut hanke mahdollistaa myös erilaisten erikoistuotteiden tarjoamisen asiakkaille, näin ollen myös jatkojalostusastetta kasvatettiin.