Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70243

Hankkeen nimi: Kruunu Herkku Oy:n tuotantokapasiteetin kasvattaminen vastaamaan kysynnän kasvua ja kuluttajapakattujen tuotteiden markkinointistrategian ja viestintästrategian ja -toimenpiteiden suunnittelu.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.9.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KRUUNU HERKKU OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1542938-7

Jakeluosoite: Kutojantie 7

Puhelinnumero: +358 405265158

Postinumero: 02330

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.kruunuherkku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marttinen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.marttinen(at)kruunuherkku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405265158

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kruunu Herkku Oy:n tuotantokapasiteetin kasvattaminen vastaamaan kysynnän kasvua lisäämällä keitto-, paisto- ja jäähdytyskapasiteettia. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan ja varmistetaan tuotannollisesti Kruunu Herkku Oy:n kasvu ja pystytään samalla työllistämään lisää henkilöstöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 252 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 846

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 252 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 846

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaantie 12

Postinumero: 51900

Postitoimipaikka: JUVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joihin työllistyvät naiset 11

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten osuus työntekijöistämme on kaksi kolmannesta ja tämä suhde on tarkoitus säilyttää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten osuus työntekijöistämme on kaksi kolmannesta ja tämä suhde on tarkoitus säilyttää.i vaikutusta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Lisäämme työpaikkoja ja ostamme alueelta enemmän raaka-aineita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-