Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70244

Hankkeen nimi: Tuotannollisen toiminnan Uusi Aalto -ÄRM hanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.9.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OULUN KAUPUNKIBUSINESSOULU LIIKELAITOS

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: Yrttipellontie 6

Puhelinnumero: +358 405937465

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kultalahti Aarne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Innovaatiopäällik

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aarne.kultalahti(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 703 1239

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotannollisen toiminnan Uusi aalto ¿hankkeen tavoitteena on tukea alueella korkean jalostusasteen tuotannollista toimintaa harjoittavia kansainvälisille markkinoille pyrkiviä yritysryhmiä. Kohderyhmänä ovat nykyiset yritykset yritysryppäinä, verkostoina ja arvoketjuina yli toimialarajojen. Toimenpiteitä kohdistetaan mm. tuotannon kotouttamiseen, työvoima- ja muuntokoulutukseen, investointeihin (laajennus, rationalisointi, green field), tiloihin, automatisointiin, digitalisointiin, teolliseen internettiin sekä tuotannon arvoketjuihin ja verkkoihin; laatuun, logistiikkaan sekä tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 232 589

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 236 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 332 272

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrttipellontie 6

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 40, joihin työllistyvät naiset 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolineutraali hanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet tuotannon työpaikat luovat työmahdollisuuksia naisille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Uusien työpaikkojen luominen yleensä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tuotannon alihankinnan vähentäminen ja siirto vähentää kustannuksia ja ympäristöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Vrt. edellinen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Tuotannon siirtyminen ympäristön kannalta korkean vaatimjustason maahan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tuotannolliset työpaikat takaavat myös korkean T&K toiminnan säilymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Tuotannon lähellä on myös vääjäämättä pysyvää T & K toimintaa
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Logistiikkakustannusten väheneminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Vähentää korkeaa työttömyyttä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvo neutraali hanke
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Tässä suhteessa neutraali hanke
Kulttuuriympäristö 0 0
Tässä suhteessa neutraali hanke
Ympäristöosaaminen 2 2
Tuotantotoimintaan liittyy myös ympäristölliset näkökohdat

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea alueella korkean jalostusasteen tuotannollista toimintaa harjoittavia kansainvälisille markkinoille pyrkiviä yrityksiä. Erityisinä painopisteinä olivat elektroniikkaperustainen tuotanto ml. painettava älykkyys, konepajat sekä Internet of Things (IoT). Hankkeessa käytiin läpi noin 200 yritystä joko haastatteluin ja/tai työpajoissa. Lisäksi IoT-sektorille tehtiin sähköinen kysely. Yrityksillä (erityisesti IoT ja elektroniikkasektori kokonaan) on voimakas halu kasvaa kansainvälisesti mutta samanaikaisesti löytää kumppanit ja arvoketjut paikallisesti niin tuotekehitykseen, valmistukseen kuin myyntiinkin. Työpaikkoja on syntynyt viimeisen kahden vuoden aikana arviolta 150-200 ja yrityksillä on edelleen tarve palkata uusia työntekijöitä kaikille tekemisen tasoille. Hankkeen aikana löytyi osaamiskapeikkoja yritysten kasvulle; painettava älykkyys ja silkkipainotekniikka, IoT ja liiketoimintaosaaminen (myös teknologiaosaaminen, spektrometria (optiikka ja optoelektroniikka) ja ammattitaitoiset koneistajat (hienomekaniikka). Lisäksi hankkeessa syntyi yhteistyörakenteita verkostoitumiselle ja syvemmälle yhteistyölle.