Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70245

Hankkeen nimi: Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 27 21030

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Nissinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.nissinen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505982567

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2647375-4
Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa vahvistetaan Oulun alueen toimintavalmiuksia pikadiagnostiikan kehittämisessä massavalmistettaviksi tuotteiksi. Erityisenä kehittämiskohteena ovat näytteenotto-, näytteen esikäsittely- ja näytteen testausalustan tuotantotavat. Hanke tukee valmistukseen tarvittavan toimintaympäristön ja osaamiskeskittymän luomista ja laajentaa mahdollisuuksia hyödyntää painoteknologiaa hyvinvointi-ja terveysteknologian tuotteiden massavalmistuksessa. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joiden avulla pikadiagnostiikan käyttömahdollisuudet laboratorioiden ulkopuolella, lääkärin vastaanotolla ja kotiympäristössä paranevat. Teknologian kehittäminen tähtää pidemmällä aikavälillä terveydenhuollon kustannusten vähentämiseen ja entistä nopeamman ja tehokkaamman diagnostiikan tuotteiden valmistamiseen.

Hanke liittyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman osioon kilpailukyky ja työllisyys, toimialojen jatkokehittäminen, osaaminen ja innovaatioverkostot. Se tukee Inka ohjelman Tulevaisuuden terveys - kokonaisuutta parantamalla toimintaympäristöä ja lisäämällä osaamista, jotka edistävät terveysteknologian kansainvälisen ja kansallisen tason innovaatioiden kehittämistä.

Pikatestien tuotekehityksessä pienyrityksillä on rajoitetut mahdollisuudet kehittää ja selvittää valmistuksen ja mittauksen ongelmia. Potentiaalia pikatestaussovellusten kehittämiseen kuitenkin on, tästä esimerkkinä Oulussakin jo toteutetut testit VTT:llä, Oamkilla ja Oulun yliopistolla. Esimerkkitestit osoittavat, että pikatestejä on mahdollista kehittää siten, että yritykset voivat hyödyntää tuloksia tuotekehitykseensä.

Hankkeen tavoitteita ovat:
1)kehittää pikadiagnostiikan valmistusmenetelmiä ja parantaa laitteiden kyvykkyyttä
2)kehittää pikatesteissä tarvittavien näytteenkäsittelyn komponentteja
3)kehittää näytteenoton komponentteja ja niiden integrointia näytteenkäsittelyn alustalle
4)tuottaa tietoa pikadiagnostiikan edellytyksistä painettavassa tekniikassa

Näytteenkäsittelyä ja näytteenottimen integrointia pikatestausalustalle kehitetään eri tekniikoin valmistamalla ja testaamalla niitä erilaisilla optisilla ja virtausmittausmenetelmällä. Valmistusmenetelmiä ja laitteita parannetaan hankkimalla painokoneen lämmityslaitteisto ja vaakauuni.

Hanke tuottaa tietoa yrityksille ja tutkimuslaitoksille painoprosessin laadullisista vaatimuksista, näytteiden käsittelyyn ja testaukseen tarvittavien pikadiagnostiikka-alustan komponenttien suunnitteluvaatimuksista ja painotekniikan suorituskyvystä sekä mikrofluidiikan yhdistämisestä eri mittausmenetelmiin. Hankkeen tuloksena syntyy pikadiagnostiikkaan soveltuvia näytteenkäsittelyn menetelmiä ja valmistusmenetelmien laadunvarmistukseen liittyvää tietoa. Hankkeessa vahvistetaan PrintoCent yhteistyötä ja osaamista. Tavoitteena on nostaa ja edistää alueellista kilpailukykyä terveys- ja hyvinvointiteknologian kehityksessä.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Oamkin, VTTn ja Oulun yliopiston kanssa. Valmistelussa on myös hyödynnetty kaupallisesti saatavia markkinatutkimuksia painettavan tekniikan sovellusalueista (mm. Point of care, diagnostics testing world markets). Tarkoituksena on ollut, että Oulun alueella oleva korkeakoulu ja tutkimuslaitosten yhteistyö tähtää menestyksellisiin tuotekehitysympäristöihin, joita myös yritykset voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä. Hanke tarjoaa siten tietoa ja ratkaisuja tutkimuslaitosten ja alueen korkeakoulujen tutkimukseen ja opetukseen pikatestien kehittämisessä ja valmistamisessa, mutta myös välillisesti yritysten tuotekehityksen tueksi. Hankkeen tuloksena Oulun alueen toimijat ovat myös Euroopassa kiinnostava pikatestien kehittäjä ja testausalue painettavan tekniikan ja terveys- ja hyvinvointituotteiden alalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, jotka kehittävät ja tutkivat pikatestausta ja sen valmistusmenetelmiä tai tarvitsevat näytteiden käsittelyyn menetelmiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueella toimivat terveys- ja hyvinvointialan yritykset, joille hanke tuottaa tietoa näytteiden käsittelystä sekä pikatestaukseen liittyvien sovellusten valmistusmenetelmistä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös opettajat ja opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja Oulun yliopistossa. He saavat uutta osaamista projektin toteutumisen aikana eri pikatestaukseen liittyvistä painotekniikoista ja bioalan näytteenkäsittelyn vaatimuksista alan sovelluksiin liittyen. Hankkeen tuloksena kehittyvät valmistusmenetelmät mahdollistavat sovellusten kehittämisen vieritestaukseen, jolloin terveydenhuollon toimijat ovat välillinen kohderyhmä.

Hankkeesta hyötyvät välillisesti myös pikatestejä käyttävät henkilöt, kuten terveydenhuoltohenkilöstö ja heidän asiakaskuntansa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 553 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 548 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 711 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 710 143

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö koostuu sekä naisista että miehistä suhteellisen tasapainoisesti. Bio- ja laboratorioalalla naisia on enemmistö ja tekniikan alalla puolestaan miehiä enemmistö. Hankkeessa toimii sekä naisia että miehiä asiantuntemuksen perusteella valittuina. Tekniikan alalla naisten osuus amk opiskelijoista oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 15 % ja yliopistoissa 23 %. Luonnontieteen akateemisten liiton mukaan naisten osuus jäsenistöstä on 67 %, mikä kertoo alan sukupuolijakaumasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen viestinnässä huolehditaan erityisesti viestinnän kiinnostavuus tasapuolisesti molempiin sukupuoliin kohdistuen. Hankkeen ohjausryhmään pyydetään nimeämään tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Hankkeessa tehtävissä näytteenoton ja näytteenkäsittelyn kehittämisessä huomioidaan palaute ja arviointiryhmissä riittävä otos nais- ja miesosallistujia. Julkaisuissa ja tulosten esittelyssä huomioidaan tilaisuudet, jotka kohdistuvat sekä terveys- ja hyvinvointipuolelle mutta myös teknologiapuolelle. Näin saadaan myös laajempi otos erilaisen sukupuolijaon sisältävästä käyttäjäkunnasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole erityistä tasa-arvon edistämistavoitetta. Hanke mahdollistaa painettavan teknologian hyödyntämistä ja toimintavalmiuksia uusien sovellusten kehittämiseen sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Oikeanlainen ja optimoitu materiaalien käyttö parantaa tehokkuutta ja säästää materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on hankeaikana neurtaali. Hankkeessa ei ole erityisiä tehtäviä tai tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa ei ole toimintoja, joilla olisi erityistä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei erityisiä tavoitteita, toimenpiteitä tai vaikutuksia hankkeessa, jotka liittyvät pinta- ja pohjavesien kuntoon tai maaperään ja ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei ole toimia Natura alueella, eikä toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat välillisesti Natura 2000-ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Näytteenkäsittelyn ja näytteenoton kehittäminen vähentää käytettävää materiaalia ja sitä kautta laboratorioissa tuotettavaa jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei ole erityisiä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä toimenpiteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Mahdollistaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palveluiden kehittämisen, jotka ovat ekologisesti kestävä liiketoiminta-alue.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 8
Mahdollistaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palveluiden kehittämisen uusien diagnostiikkasovellusten kautta. Palveluja voidaan kehittää esimekiksi terveyden tai hyvinvoinnin seurantaan pilvipalveluiden avulla. Hanke parantaa Oamkin mahdollisuuksia tuottaa alueelle valmistuspalveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Parantuneet näyttenotto- ja käsittelymahdollisuudet tuovat uusia diagnostiikkasovelluksia kotikäyttöön. Hiilijalanjälki pienenee kun kotitestauksella voi vähentää matkustamista laboratorioon näytteenottoon esimerkiksi kroonisen sairauden tai lääkityksen seurannassa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeessa kehitettävät näytteenottokomponentit ja pikatestit ovat helppokäyttöisempiä ja kannustavat siten panostamaan oman terveyden hyvinvoinnin seurantaan.
Tasa-arvon edistäminen 1 5
Bio- ja laboratorioala on naisvaltainen ala. Hankkeen toimenpiteillä luodaan välillisesti mahdollisuuksia työllistyä pikadiagnostiikan pariin. Tekniikan miesvaltaisella alalla ICT murroksen myötä etsitään myös uusia työllistymisen keinoja, joita painettava tekniikka voi pidemmällä aikavälillä tuoda mukanaan. Näin hankkeen toiminta tukee molempien sukupuolten mahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Pikatestisovellukset ovat helposti saatavilla kaikille ihmisille (esim.kasvukeskuksista ja palveluista etäällä asuville henkilöille tai kulttuurisesti erilaisessa asemassa oleville). Oman terveyden hyvinvoinnin montorointia on mahdollista tehdä kotona ja niiden ympärille kehittyvät mobiili- tai pilvipalvelusovellukset mahdollistavat myös asiantuntijoiden (esim. lääkäri, terveydenhoitaja) konsultaation hoidon tarpeestaja tehtävistä hoitoratkaisuista. Eri väestöryhmien eriarvoisuus vähenee testausmahdollisuuksien ja hoidon suhteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei toimi kulttuuriympäristöihin liittyvissä asioissa.
Ympäristöosaaminen 0 5
Pikatestisovelluksia voidaan valmistaa paremmin kehittyneiden näytteenotto ja käsittelymenetelmin avulla myös ympäristön tilan monitorointiin. Tietoisuus ympäristön tilasta ja oman toiminnan vaikutuksista lisääntyy kun voi seurata esimerkiksi kotijärven sinileväpitoisuuksien muutoksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke liittyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman osioon kilpailukyky ja työllisyys, toimialojen jatkokehittäminen, osaaminen ja innovaatioverkostot. Hankkeessa tuettiin Inka ohjelman Tulevaisuuden terveys - kokonaisuutta parantamalla toimintaympäristöä ja lisäämällä osaamista, jotka edistävät terveysteknologian kansainvälisen ja kansallisen tason innovaatioiden kehittämistä.
Hankkeessa kehitettiin Oulun alueen toimintavalmiuksia pikadiagnostiikan kehittämisessä massavalmistettaviksi tuotteiksi PrintoCent pilot factory ympäristössä. Erityisenä kehittämiskohteena olivat näytteen esikäsittely- ja näytteen testausalustan tuotantotavat. Hankkeessa kehitettiin valmistukseen tarvittavan toimintaympäristöä ja parannettiin mahdollisuuksia hyödyntää painoteknologiaa hyvinvointi-ja terveysteknologian tuotteiden massavalmistuksessa.
Hankkeen tuotoksena saatiin uudenlaisia pikatestausalustoja käyttäen massavalmistusta ja painettavaa teknologiaa. Hankkeen aikana kehitettiin neljä uutta pikatestialustaa, joihin integroitiin näytteenkäsittelyä sisältäviä komponentteja. Alustat olivat elektrokemiallinen paperipohjainen glukoosisensori verinäytteelle ja syljelle, elektrokemiallinen biosensori glukoosin mittaukseen sylkinäytteestä ja mikrofluidiikkakanava CRPn määritykseen kokoverestä sekä DNA siru . Näiden alustojen valmistukseen kehitettiin myös massavalmistusprosessit.
Massavalmistuksen laadunvarmistukseen saattiin tietoa erilaisten optisten mittausten soveltuvuudesta. Lisäksi PrintoCent Pilot factory -ympäristöön kuuluvan OAMK:n tuotekehityslaboratorion PrinLabin laitteistoa ja laadunvarmistusta kehitettiin palvelemaan alueen yritysten tuotekehitystarpeita.
Hankkeessa valmistettuja pikatestidemonstraattoreita on esitelty kansallisesti ja kansainvälisesti messuilla ja seminaareissa.