Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70246

Hankkeen nimi: Investointihanke/ Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Eteläranta 55, PL 16, 96301 Rovaniemi

Puhelinnumero: 0295322111

Postinumero: 96301

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ALENIUS VIRPI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiakasvastaava, tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.alenius(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295324529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Yliopisto Kestävän kemian ja luonnonvarojen tutkimusyksikkö, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke on investointihanke, joka liittyy "Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina" -hankkeeseen.
Eo. hankkeen tiivistelmä:
Kansallinen ja EU-tason jätelainsäädäntö on lähivuosina suurien muutosten edessä. Uusilla lainsäädännöllisillä ja muilla ohjauskeinoilla pyritään sekä vähentämään syntyvän jätteen määrää, että tehostamaan syntyvän jätteen kierrätystä. Koska ohjauskeinoihin kuuluvat mm. jätemaksujen korotukset, on uusille jätteiden hyötykäyttöä lisääville innovaatioille myös selvät taloudelliset perusteet. Toisaalta uuden lainsäädännön myötä voimaan tulee myös orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, joka asettaa suoraan vaatimuksen löytää orgaaniselle jätteelle hyötykäyttöä. Tässä kuvatun hankkeen tavoitteena on selvittää, voitaisiinko Rovaniemen seudulla syntyvää biolietettä ja biotuhkaa kierrättämällä saada erilaisille kasvupaikoille räätälöityjä lannoitteita. Yhdistämällä biolietettä (hygienisoitu jäteveden puhdistamon liete) ja tuhkaa eri suhteissa voidaan muokata syntyvän tuotteen ravinnekoostumus sopivaksi paitsi metsätaloudelle (kivennäis- ja turvemaille eri koostumus) myös maa- ja puutarhataloudelle. Lannoitteiden vaikutuksia tutkitaan lannoittamalla kivennäis- ja turvemaakohteita erilaisilla tuhkan ja biolietteen yhdistelmillä, ja vertaamalla lannoitettujen kohteiden puuston kasvua sekä mahdollisia muutoksia maaperässä ja maavedessä lannoittamattomiin ja kaupallisilla lannoitteilla lannoitettuihin kohteisiin. Pienemmässä mittakaavassa (taimitaso) sekä laboratoriossa tutkitaan myös muiden teollisuuden sivuvirtojen (esim. kuona ja/tai kuituliete (nollakuitu)) käyttöä lannoitteiden ominaisuuksien parantamiseen. Esim. Oulun yliopiston RAE-hankkeessa on todettu kuonan lisäävän tuhkarakeiden mekaanista stabiilisuutta. Mahdollisia ympäristövaikutuksia mitataan myös keräämällä koealueilta keruutuotteita (marjoja tai sieniä esiintymisen mukaan), joista mitataan raskasmetallipitoisuudet. Hankkeen tuloksena saadaan biotuhkapohjaisten lannoitteiden koostumus- ja määräsuosituksia kangas- ja turvemaametsille. Lannoitteiden kehittely tehdään yhteistyössä Rovaniemellä ko. sivuvirtoja tuottavien yritysten kanssa (Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kehitys ja Napapiirin Residuum Oy).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tämän hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on hankintaan liittyvät tuoteyritykset.
Hankintaprosessi tehdään julkisen hankintamenettelyn mukaisesti.


Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kohteena ovat:
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat jäte- ja energia-alan toimijat Rovaniemen alueella.
Rovaniemen kehitys, Napapiirin Energia ja Vesi (Suosiolan voimalaitos) sekä Napapiirin residuum.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat lannoitelainsäädännön valmistelijat ja viranomaiset.
Välillisesti kohderyhminä ovat myös lannoiteyritykset, jätevedenpuhdistamoita valmistavat ja energiaa tuottavat laitokset.
Marjayritykset sekä metsästä saatavien luonnontuotteita hyödyntävät yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 377

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 975

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 249

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Sodankylä, Ranua, Tervola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Biotalouden kiertokulun tehostaminen ja jätevirran vähentäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Lannoitteena käytettävän typen tuonti vähenisi kun käytetään omaa orgaanista typpeä, joka on hygienisoitu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Hankkeessa tutkitaan orgaanisen aineksen käyttöä lannoitteena metsissä ja vesistövaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 10
Jätevesien, tuhkan ja biojätteiden hyödyntäminen mahdollisimman hyvin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 10
Hankkeesta saadaan tietoa orgaanisen typen hyödyntämisestä lannoitteena metsämaalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-