Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70247

Hankkeen nimi: Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla 3 (POSKI 3)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0922484-4

Jakeluosoite: Sepänkatu 20

Puhelinnumero: 0406854000

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VIKSTEDT HELENA MARKETTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.vikstedt(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406854015

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen ympäristökeskus (SYKE), 0519456-1
Geologian tutkimuskeskus (GTK), 0244680-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on turvata hyvän pohjaveden riittävyys, laadukkaan kiviaineksen saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet. Hankkeen aikana kerätään kattavasti tietoa maaperämuodostumista, kallioalueista sekä suojelukohteista. Erityishuomioita kiinnitetään vesihuoltoa varten tehtävien pohjavesialueiden tutkimuksiin. Lisäksi kerätään tietoa luonnon- ja maisemansuojelun sekä maa-aineslain kannalta arvokkaista kohteista.

Tavoitteena tehdä yleissuunnitelma, jossa kiviaineskohteita luokitellaan maa-ainesten ottoon soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai soveltumattomiksi. Hankkeen tuloksia tullaan käyttämään seutu- ja maakuntakaavoituksessa sekä maa-ainesten oton sijoittamisen ohjauksessa. Pyrkimyksenä on turvata elinkeinoelämälle laadukkaan maa- ja kiviaineksen saanti läheltä toteutettavia hankkeita. Kuljetusmatkojen lyhentyessä kuljetuksista aiheutuvat haitalliset päästöt vähenevät. Tuloksista hyötyvät kunnat, vesihuoltolaitokset, yrittäjät ja viranomaiset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat alueelliset kiviaineshuolto- ja maarakennusyritykset, kuntien ja valtion kaavoitus- ja ympäristönsuojeluviranomaiset sekä tutkimuslaitokset ja yliopistot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Laajasti alueen elinkeinoelämä, joka hyötyy logistiikan toimivuudesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 306 223

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 287 540

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 507 175

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 415 641

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Koillismaan, Ylivieskan

Kunnat: Reisjärvi, Taivalkoski, Kalajoki, Ylivieska, Sievi, Pyhäjärvi, Alavieska, Kuusamo, Nivala, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankeen vaikutukset kohdistuvat sukupuolineutraalisti kaikkiin alueen kiviainesyrittäjiin, viranomaisiin ja asukkaisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankeen vaikutukset kohdistuvat sukupuolineutraalisti kaikkiin alueen kiviainesyrittäjiin, viranomaisiin ja asukkaisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen vaikutukset kohdistuvat sukupuolineutraalisti kaikkiin alueen kiviainesyrittäjiin, viranomaisiin ja asukkaisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
POSKI-luokitus, maankäytön sijoittamisen ohjaus. Pohjavesien turvaaminen. Luontoinventointi alueella.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Maa-ainesten kuljetusten lyhentyminen. Pohjavesien turvaaminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Luontoinventointi alueella. Suojelualueet huomioidaan POSKI-luokituksessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 5
Pohjavesien turvaaminen. Maaperän käyttö suunnitelmallisempaa. Maaainesten kuljetusten lyhentyessä haitallisten päästöjen (hiilidioksidi ja pienhiukkaset) väheneminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 5
Natura-kohteet huomioidaan, myös niiden lähialueet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Kaivosten ja tuotantoilaitosten sivuvirtoina syntyvien jätteiden hyödyntäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
POSKI-luokitus ohjaa maa-ainesten ottoa pitkällä aikavälillä. Riittävä määrä laadukasta maa-ainesta rakentamiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Maa-ainesten kuljetukset lyhentyvät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 1
Infrarakentaminen edistää alueellista hyvinvointia. Turvallinen vesihuolto.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 1
POSKI-luokitus takaa läpinäkyvyyden ja tasa-arvoisuuden lupien käsittelyssä.
Kulttuuriympäristö 2 1
Maisemainventoinnin yhteydessä huomioidaan vaikutukset kulttuuriympäristöön soveltuvin osin. Maaperän käytössä kulttuuriympäristön huomioiminen täsmentyy.
Ympäristöosaaminen 3 1
Uuden kartoituskonseptin kehittäminen ja testaus pohjavesi- ja maaainestutkimuksissa. Pilotinti pohjavesitietojenseurantamenetelmän käytöstä maa-ainestenottoalueilla. POSKI-luokitus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana on kartoitettu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan pohjavesialueita, hiekka- ja soravarontoja sekä kalliokiviaineskohteita. Harjualueilla ja kalliokiviaineskohteissa on tehty luonto- ja maisemainventointia, jonka tuloksia on käytetty hankealueen maaperämuodostumia luokiteltaessa kiviaineksen ottoon soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai soveltumattomiksi. Lisäksi inventoinnin tuloksia on hyödynnetty maakunnallisesti arvokkaiden harjualueiden päivityksessä. Kalliokiviaineskohteista on esitetty parhaiten kiviainestuotantoon soveltuvat kohteet. Pohjavesialueiden tutkimuksien perusteella on tehty pohjavesialueiden luokitusten tarkistusta.

POSKI 3-hankkeen ja aikaisempien POSKI-hankkeiden (vaihe 1 ja 2) avulla on koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan osoitettu seudullisesti merkittävät maa-ainesten ottoalueet.