Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70249

Hankkeen nimi: Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa - NAM!

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0773351-4

Jakeluosoite: Sepäntie 7

Puhelinnumero: 02 838 0600

Postinumero: 27500

Postitoimipaikka: Kauttua

WWW-osoite: http://www.pyhajarvi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JORI MARKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimialapäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.jori(at)pji.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3801621

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on synnyttää Satakuntaan vahva alueen elintarvike- ja kalatalouselinkeinotoimintaa tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri. Nykyiset vahvat elintarvikealan sekä ympäristön ja vesistöjen suojelun osaamisalueet integroidaan vähähiilisen ja ekologisen talouden erityisosaamiseen. Vahvistunut huippuyksikkö, Pyhäjärvi-instituutti, luo soveltavan tutkimus- ja kehitysympäristönsä ja laajojen yhteistyöverkostojensa avulla elinkeinoon kasvua tuomalla alan uusinta tutkimustietoa ja innovaatioita toimijoiden käyttöön. Vähähiilisillä ja kestävän kehityksen mukaisilla uusilla tuote- ja teknologiaratkaisuilla parannetaan pk-yritysten liiketoiminnan kasvua ja samalla pienennetään Satakunnan ja Suomen hiilijalanjälkeä. Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymän kehitysalustana hyödynnetään Pyhäjärvi-instituutin elintarvike- ja vesistötoimialoille yhteistä järvikalarajapintaa. Hankkeessa pilotoidaan järvikalatuotteiden vähähiilisyyden ja ekologisuuden hyödyntämistä tuotteistamisessa ja menekinedistämisessä. Hankkeen ja sitä tukevan pilotin tuloksena syntynyt vähähiilisen ja ekologisen talouden huippuyksikkö lisää elinkeinon ja alueen valmiuksia jatkossa reagoida nopeasti sekä ilmastonmuutoksen että kuluttajakäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin tuotantotapojen ja teknologioiden kehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatio (Pyhäjärvi-instituutti), elinkeinon toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisyksiköt, elinkeinon arvoketjun toimijat (raaka-aineet, jalostus, logistiikka, vähittäiskauppa ja HoReCa -sektori) aina kuluttajiin asti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 896

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 258 896

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 332 866

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 332 866

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Rauma, Säkylä, Eura, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepäntie 7

Postinumero: 27500

Postitoimipaikka: Kauttua

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristössä työskentelee molempia sukupuolia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa työskentelee sekä miehiä että naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Järvikalojen käytön lisääminen vähentää ulkomaisen tuontikalan käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 10
Hankkeessa valmistaudutaan tuleviin riskeihin luomalla osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa uusien teknologioiden tehokkaan käyttöönoton.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 8
Planktivorien lisääntynyt käyttö elintarvikkeena parantaa vesistöjen laatua.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 7
Planktivorien lisääntynyt käyttö elintarvikkeena parantaa pintavesien laatua.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 6
Planktivorien lisääntynyt käyttö elintarvikkeena parantaa järvien mm. Pyhäjärven luontotyyppiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Vähähiilisessä tuotannossa minimoimaan materiaalien käyttö, vajaastihyödynnettyjen kalalajien tuotteistus elintarvikkeiksi vähentää jätteeksi menevän kalan määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Kehittämistyössä ohjataan elinkeinon toimijoita vähentämään ja tehostamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusien teknologioiden avulla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Vähähiilinen ja ekologinen tuotanto luo kasvua ja kannattavuutta koko Satakunnan elintarvikeklusterille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa synnytetään huippuosaamista ja pilotoitu tuotteistamismalli
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Hankkeessa ohjataan elinkeinon toimijoita yhteistyöhön markkinoinnissa ja erityisesti logistiikassa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Elinkeinon kasvu lisää toimjoiden kasvua. Kuluttajat saavat laadukkaampia ja terveellisempiä tuotteita.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali
Kulttuuriympäristö 7 7
Perinteinen kalastus säilyy ja asukkaiden järven käyttöarvo lisääntyy
Ympäristöosaaminen 8 8
Ympäristöosaaminen vahvistuu maakunnassa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa - NAM! -hankkeen tavoitteena oli synnyttää Satakuntaan vahva alueen elintarvike- ja kalatalouselinkeinotoimintaa tukeva
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri. Vähähiilisen ja ekologisen talouden erityisosaamista integroitiin Pyhäjärvi-instituutin entisestä vahvaan asiantuntijuuteen bio- ja kiertotaloudessa sekä vesiensuojelussa. Uusimpia tutkimustietoja ja innovaatioita tuotiin alueen toimijoiden käyttöön JärvikalaaNAM! -pilotin kautta. Pilotissa luotiin kaksi innovaatioalustaa, vähähiilisen ja ekologisen talouden innovaatioalusta sekä taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin alusta. Luodut alustat synnyttivät alueen yrityksissä uutta TKI -toimintaa ja tukivat vähempiarvoisen kalan tuotteistusprosesseja. Alustat ovat otettavissa käyttöön kaikilla vesistöalueilla Suomessa.