Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70250

Hankkeen nimi: INKA - Energy Lab

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2014 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero:

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suomela, Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.suomela(at)uva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358294498142

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Energia-alan strategiansa toimeenpanemiseksi Vaasan yliopisto rakensi uuden energiatutkimuskeskuksen VEBIC, johon sisältyvät polttomoottori- ja polttoainelaboratorio. Hanketta markkinoidaan laajasti eri sidosryhmille ja edistetään yhteistyössä erityisesti Vaasan seudun teollisuuden kanssa. Teollisuus antaa yliopiston käyttöön merkittäviä tutkimuslaitteita, ja se osallistui myös laboratorioiden suunnittelu- ja varustelutyöhön. Hankkeessa luotiin tutkimusinfrastruktuuri, joka palvelee niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin tarpeita ja toimintaa laajennetaan edelleen. Hankkeeseen sisältyivät polttomoottori- ja polttoainelaboratorion suunnittelu, varustaminen ja käyttöönotto, tutkimusstrategian edelleen kehittäminen sekä hanketta ja tutkimustoimintaa koskeva viestintä. Uusia hankkeita on kehitetty, ja lisää suunnitellaan jatkuvasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 348 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 348 640

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 448 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 448 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Wolffintie 36

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektiin osallistuu kummankin sukupuolen edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektiin osallistuu kummankin sukupuolen edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on rakentaa uusi tutkimusalusta, jossa tutkimusta tekevät molempien sukupuolten edustajat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Uusiutuvien polttoaineiden tutkimus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 0
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistutkimus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 0
Maaperälle ja elolliselle luonnolle haitallisten päästöjen vähentämistutkimus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Vesistöille, maaperälle ja ilmakehälle haitallisten päästöjen sekä kasvihuonekaasujen vähentämistutkimus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tehdä Natura-alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Polttoaineenkulutuksen vähentäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 0
Uusiutuvien polttoaineiden tutkimus ja käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Kohentaa työllisyyttä ja varmistaa työpaikkojen säilymisen alueella ja Suomessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Uusia tutkimuspalveluja ja uutta tutkimusosaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Energiataloudellisten ja vähäpäästöisten meri- ja työkonemoottorien tutkimus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Työtä, osaamista ja kilpailukykyä alueelle ja Suomeen.
Tasa-arvon edistäminen 9 0
Työpaikkoja sekä naisille että miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Työtä ihmisille etnisestä taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 9 0
Arkkitehtoonisesti alueeseen hyvin istuva kokonaisuus.
Ympäristöosaaminen 9 0
Tutkitaan uusiutuvia polttoaineita, päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuuden parantamista. Alojen osaaminen kohenee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Energia-alan strategiansa toimeenpanemiseksi Vaasan yliopisto rakensi uuden energiatutkimuskeskuksen VEBIC, johon sisältyvät polttomoottori- ja polttoainelaboratorio. Hanketta markkinoidaan laajasti eri sidosryhmille ja edistetään yhteistyössä erityisesti Vaasan seudun teollisuuden kanssa. Teollisuus antaa yliopiston käyttöön merkittäviä tutkimuslaitteita, ja se osallistui myös laboratorioiden suunnittelu- ja varustelutyöhön. Hankkeessa luotiin tutkimusinfrastruktuuri, joka palvelee niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin tarpeita ja toimintaa laajennetaan edelleen. Hankkeeseen sisältyivät polttomoottori- ja polttoainelaboratorion suunnittelu, varustaminen ja käyttöönotto, tutkimusstrategian edelleen kehittäminen sekä hanketta ja tutkimustoimintaa koskeva viestintä. Uusia hankkeita on kehitetty, ja lisää suunnitellaan jatkuvasti.