Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70251

Hankkeen nimi: INKA - Biomassa CHP teknologian kehitys globaaleille markkinoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kolström, Marja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.kolstrom(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505950581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään uusiutuvia energiaratkaisuja, jotka parantavat merkittävästi biomassapohjaisen yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon potentiaalia ja kilpailukykyä Suomessa ja globaalisti. Ratkaisut mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvun energiantuotannossa ja uusien energiapalveluiden kehittymisen haja-asutusalueille ja edistävät hajautettua energiantuotantoa. Erityistavoitteena on laajoille vientimarkkinoille soveltuvan bioenergia-alan huipputeknologian kehittäminen, tarvittavien yhteistyöverkostojen luominen sekä VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston osaamisen yhdistäminen biotalouden alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 575

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 105 699

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistontie 4

Postinumero: 82900

Postitoimipaikka: Ilomantsi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Energiaa tarvitsevat kaikki - sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä VTT:llä että UEF:llä toiminnan perusperiaate on sukupuolien välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja täten sukupuiolinäkökulma on huomioitu kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on uuden biomassa energiateknologian kehittäminen ja osaltaan tukea uusiutuvan energian käytön lisääminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Biomassojen tehokkaampi hyödyntäminen ja nykyisin käyttämättä jäävien biomassa jakeiden energiahyödyntäminen paikallisesti korkealla hyötysuhteella.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
Projektissa kehitettävät teknologiat parantavat merkittävästi uusituvan energian kannattavuutta ja lisäävät uusiutuvan energian tuotantoa. Lisäksi hajautettu pinen kokoluokan CHP toimii alueellisen ja valtakunnallisen sähköverkon tuotannon tasaajana ja parantaa välillisti aurinko ja tuulivoiman kilpailukykyä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hankkeessa kehitettävät teknologiat mahdollistavat tähde ja sivutuote jakeiden käytön joita ei nykyisin pystytä käyttämään pienen mittakaavan CHP tuotannossa. Biomassojen tehokkaampi hyödyntäminen vähentää painetta luonnon monimuotoisuudelle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 0
Kehittynyt teknologia vähentää ympäristön kuormitusta. Uusi teknologia vähentää energiantuotannon CO2 päästöjä. Ei aiheuta päästöjä veteen tai maaperään. Uuden teknologian päästöt ilmaan ovat hyvin alhaiset ja alittavat selvästi päästörajat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Biomassojen tehokkaampi hyödyntäminen vähentää painetta luonnonsuojelulle
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Kehittynyt teknologia vähentää ympäristön kuormitusta ja mahdollistaa teollisuuden sivutuotejakeiden energiahyödyntämisen korkealla hyötysuhteella.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Projektissa kehitetään kustannustehokasta teknologiaa, joka sopii laajasti eri biomassajakeille. Biomassoihin perustuvien polttoaineiden laajennus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hajautettu ja paikallinen energiantuotanto parantaa huoltovarmuutta, luo paikallisia työpaikkoja ja tukee paikallista taloutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hajautettu ja paikallinen energiantuotanto parantaa huoltovarmuutta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Paikallisten biopolttoaineiden hyödyntäminen vähentää biomassojen kuljetusetäisyyttä ja vähentää hiilen ja öljyn tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Paikallisen energiatuotannon varmuus ja alueellisen omavaraisuuden ja paikallisen toimelijaisuuden lisääntyminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Energiaa tarvitsevat kaikki - sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hajautettu ja paikallinen energiantuotanto parantaa alueiden yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 5
Tietoisuus uusiutuvan energian tuotannosta lisääntyy ja mahdollistaa biomassojen nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa kehitetään uusiutuvia energiaratkaisuja, jotka parantavat merkittävästi biomassapohjaisen yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon potentiaalia ja kilpailukykyä Suomessa ja globaalisti. Ratkaisut mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvun energiantuotannossa ja uusien energiapalveluiden kehittymisen haja-asutusalueille ja edistävät hajautettua energiantuotantoa. Erityistavoitteena on laajoille vientimarkkinoille soveltuvan bioenergia-alan huipputeknologian kehittäminen, tarvittavien yhteistyöverkostojen luominen sekä VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston osaamisen yhdistäminen biotalouden alueella.