Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70253

Hankkeen nimi: INKA EAKR Laiteläheinen tietoturvateknologia ja sovellutusmahdollisuudet, LaiTSo

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 1.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero:

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

WWW-osoite: https://www.jyu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Neittaanmäki, Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.neittaanmaki(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405507005

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen uutena näkökulmana on kehittää kyberturvallisuutta laitetasolla. Projektissa yhdistyvät Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitoksen osaaminen ja laboratorioympäristöt uudella ja tehokkaalla tavalla yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimus- ja laboratorio yhteistyö mahdollistaa uusien turvallisuusratkaisuiden kehittämisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 331 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 331 650

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 354 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 364 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Agora, Mattilanniemi 2

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Kyse on teknisestä ratkaisusta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Kyse on teknisestä ratkaisusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Kyse on teknisestä ratkaisusta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta ilmastonmuutoksen riskeihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole Natura 2000 kohde
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liittymää materiaalitehokkuuteen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 4
Tutkimuksella voi olla vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kehittymiseen kyberturvallisuuden osalta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 3
Projektikokonaisuus luo edellytyksiä turvallisten uusien palveluiden rakentamiseen
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Logistiikan ratkaisut voivat muodostua tietoturvallisemmiksi hankkeen avulla, samoin logistiikan välineet (esim. autojen tietoliikenne)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Kyberturvalliset ratkaisut tuottavat luottamusta järjestelmiin ja siten edistävät helppokäyttöisyyttä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeet ovat tasa-arvon kannalta neutraaleja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeissa ei ole tavoitteina yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen uutena näkökulmana on kehittää kyberturvallisuutta laitetasolla. Projektissa yhdistyvät Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitoksen osaaminen ja laboratorioympäristöt uudella ja tehokkaalla tavalla yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimus- ja laboratorio yhteistyö mahdollistaa uusien turvallisuusratkaisuiden kehittämisen.