Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70256

Hankkeen nimi: INKA - Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: c/o Tampereen Yliopisto

Puhelinnumero: 040 5439883

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: TAMPEREEN YLIOPISTO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laukkarinen, Anssi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anssi.laukkarinen(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358509179988

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

COMBI-hankkeessa selvitetään energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja

Energiatehokkuuden parantaminen on rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön kautta kytköksissä muun muassa investointi- ja käyttökustannuksiin, tilaratkaisuihin ja niiden toimivuuteen, rakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja sisäilman olosuhteisiin sekä talotekniikan ratkaisuihin ja toimivuuteen. Vuoden 2019 alusta voimaan astuvat määräykset rakennusten energiatehokkuudesta edellyttävät, että kaikkien uusien julkisten palvelurakennusten — kuten koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköiden — tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia (nZEB). Tämä muuttaa monia rakennuksissa aikaisemmin käytettyjä ratkaisuja ja edellyttää uutta tietoa turvallisista ja kustannustehokkaista suunnittelu- ja toteutustavoista.

Nyt käynnistynyt COMBI-hanke pyrkii antamaan ratkaisuja ja työkaluja näiden asioiden hallitsemiseksi. Hankkeessa on mukana 38 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa Tampereen johdolla sekä Helsingin kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa. Merkittävän yritysrahoituksen lisäksi hankkeessa on julkista rahoitusta TEKESin INKA-ohjelman kautta yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 50 %. Hankkeessa on mukana seitsemän tutkimusryhmää Tampereen teknillisestä yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hankkeen koordinaattorina toimii TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä.

Hankkeessa toteutetaan muun muassa kenttä- ja laboratoriomittauksia, laskennallisia tarkasteluja sekä haastatteluja. Tampereen kaupungin tilakeskuksen ja ympäryskuntien hallinnoima suuri rakennusmassa mahdollistaa muun muassa eri vaiheissa olevien rakennushankkeiden tarkemman seurannan ja analyysin. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää myös Helsingin palvelurakennuksista saatuja kokemuksia. Uudisrakentamisen rinnalla yhtä tärkeässä roolissa on myös korjausrakentaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 047 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 047 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 325 276

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 264 699

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korkeakoulunkatu 5

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
COMBI-projekti on luonteeltaan sukupuolten tasa-arvoa edistävä, koska siinä tarkastellaan palvelurakennusten energiatehokasta toteuttamista riippumatta niiden käyttäjistä. Palvelu-, sosiaali- ja terveyshuollon aloilla työskentelevistä suurempi osuus on lisäksi naisia, jolloin hankkeessa on mahdollisuus luoda edellytyksiä erityisesti naisvaltaisten alojen työympäristöjen kehittämiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toteutukseen osallistuvat sekä naiset että miehet ja sen tulokset palvelevat kumpaakin sukupuolta tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti keskittyy hallittuun ja turvalliseen energiankulutuksen vähentämiseen palvelurakennuksissa, joka palvelee kumpaakin sukupuolta tasavertaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Turvalliset ja kustannustehokkaasti toteutettavat energiatehokkaat palvelurakennukset edistävät tarpeenmukaisten ratkaisujen ja materiaalien käyttöä sekä vähentävät rakennusten korjaustarvetta ja sen seuraksena elinkaaren aikana syntyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Arkkitehtonisten ja tilankäyttöön liittyvien ratkaisujen avulla saadaan aikaan puolestaan viihtyisiä ja muuntojoustavampia palvelurakennuksia, joiden käytön elinkaari on pidempi ja muutostarpeet vähäisempiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on määrittää ja kehittää turvallisia rakenne- ja korjausratkaisuja, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat haittavaikutukset rakenteiden kosteusteknisesssä toiminnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Projekti ei liity merkittävästi kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Projektin tavoitteena on palvelurakennusten turvallinen ja hallittu energiatehokkuuden parantaminen sekä kestävät toteutusratkaisut, jotka toteutuessaan vähentävät palvelurakennusten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projekti ei liity Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Turvalliset ja kustannustehokkaasti toteutettavat energiatehokkaat palvelurakennukset edistävät tarpeenmukaisten ratkaisujen ja materiaalien käyttöä ja vähentävät rakennusten korjaustarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Projektissa kehitetään toteutusratkaisuja ja toimintamalleja, joilla uusiutuvan energian käyttöä ja etätuotantoa voidaan edistää ja lisätä rakennuksissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Projektissa mukana olevat yritykset saavat lisätietoa turvallisista ja kestävistä toteutusratkaisuista ja toimintamalleista energiatehokkaiden palvelurakennusten toteutusta varten ja voivat siten kehittää tuotteitaan ja liiketoimintakonseptejaan paremmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Samalla yritykset voivat integroitua muiden yritysten kanssa ja luoda uusia toteutusmalleja kaupunkien ja kuntien tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Projektissa kehitetään suunnitteluratkaisuja, tarkastelumenetelmiä ja toimintamalleja, joilla energiatehokkaita palvelurakennuksia voidaan toteuttaa turvallisesti ja kustannustehokkaasti.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Uusituvien energialähteiden etätuotantoratkaisujen kehittäminen vaikuttaa mm. sähkön ja kaukolämmön siirtoon ja jakeluun sekä niihin liittyvään logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Projektissa kehitetään menetelmiä ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat terveellisien ja viihtyisän sisäympäristön energiatehokkaissa rakennuksissa. Projektin aikana kehitettävät konseptit ja liiketoimintamallit luovat taloudellista hyvinvointia rakennusalan yrityksille ja koko yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Projekti keskittyy hallittuun ja turvalliseen energiankulutuksen vähentämiseen rakennuksissa, joka palvelee kumpaakin sukupuolta tasavertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Projektin tavoitteena on kehittää energiatehokkaiden palvelurakennusten toteutusta varten ratkaisuja, jotka ovat sovellettavissa koko Suomessa. Projektin tulokset ovat julkisia ja niistä laaditaan koulutusaineisto, jota voidaan käyttää eri puolilla Suomea.
Kulttuuriympäristö 3 0
Projekti liittyy myös vanhojen palvelurakennusten energiatehokkaaseen korjaamiseen ja sitä kautta myös kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten parantamiseen, säilyttämiseen ja ylläpitoon.
Ympäristöosaaminen 0 0
Projekti liittyy lähinnä palvelurakennuksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

COMBI-hankkeessa selvitetään energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja

Energiatehokkuuden parantaminen on rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön kautta kytköksissä muun muassa investointi- ja käyttökustannuksiin, tilaratkaisuihin ja niiden toimivuuteen, rakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja sisäilman olosuhteisiin sekä talotekniikan ratkaisuihin ja toimivuuteen. Vuoden 2019 alusta voimaan astuvat määräykset rakennusten energiatehokkuudesta edellyttävät, että kaikkien uusien julkisten palvelurakennusten — kuten koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköiden — tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia (nZEB). Tämä muuttaa monia rakennuksissa aikaisemmin käytettyjä ratkaisuja ja edellyttää uutta tietoa turvallisista ja kustannustehokkaista suunnittelu- ja toteutustavoista.

Nyt käynnistynyt COMBI-hanke pyrkii antamaan ratkaisuja ja työkaluja näiden asioiden hallitsemiseksi. Hankkeessa on mukana 38 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa Tampereen johdolla sekä Helsingin kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa. Merkittävän yritysrahoituksen lisäksi hankkeessa on julkista rahoitusta TEKESin INKA-ohjelman kautta yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 50 %. Hankkeessa on mukana seitsemän tutkimusryhmää Tampereen teknillisestä yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hankkeen koordinaattorina toimii TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä.

Hankkeessa toteutetaan muun muassa kenttä- ja laboratoriomittauksia, laskennallisia tarkasteluja sekä haastatteluja. Tampereen kaupungin tilakeskuksen ja ympäryskuntien hallinnoima suuri rakennusmassa mahdollistaa muun muassa eri vaiheissa olevien rakennushankkeiden tarkemman seurannan ja analyysin. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää myös Helsingin palvelurakennuksista saatuja kokemuksia. Uudisrakentamisen rinnalla yhtä tärkeässä roolissa on myös korjausrakentaminen.