Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70257

Hankkeen nimi: INKA - Co-creative Snacks -pelillisyys välineenä välipalapalatuotteiden kehitykseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero:

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: TURUN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lunden, Saara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saara.lunden(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358495928843

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pirstaleinen kuluttajakenttä ja trendien vaikutukset haastavat elintarvikealan yritykset vastaamaan tuotteiden jatkuvalla kehityksellä markkinoiden kysyntään. Erityisesti välipalasegmentissä korostuu kuluttajien todellisten tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen nopeasti trendien mukaan muuttuvassa kentässä. Pelillistämisen ja pelien kulutuksen laajeneminen eri käyttäjäryhmiin avaa mahdollisuuden pelien ja elintarviketuotteiden yhdistämiseen. Välipalasyömiseen liittyvien käytäntöjen ymmärtäminen, myös pelien ja sosiaalisen median kuluttamisen näkökulmasta, antaa avaimia pelillisyyden täysimittaiseen hyödyntämiseen liiketoiminnassa elintarvikealalla. Co-creative Snacks -tutkimusprojektissa lähestytään välipalasyömistä ja pelien kuluttamista yhdistämällä kuluttajakäyttäytymisen, elintarvike- ja aistitutkimuksen sekä pelien soveltavan tutkimuksen osaaminen yritysten ja kuluttajien kanssa tapahtuvaan yhteiskehittämisen pilotointiin. Hankkeessa on kerätty Suomesta ja Ruotsista tietoa kuluttajien välipalasyömisestä, pelaamisesta ja sosiaalisen median käytöstä. Pelillisyyden, sosiaalisen median ja välipalojen linkittymistä toisiinsa kuluttajien arjessa on selvitetty monipuolisella vuorovaikutteisella yhteisötutkimuksella kolmessa erilaisessa kuluttajaryhmässä. Pelillisyyden hyödyntämistä välipalatuotteissa on testattu peliprototyypin avulla. Peliprototyyppi on kehitetty vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa nettiyhteisössä sekä elintarvikeyritysten markkinoinnin edustajien kanssa. Projekti päättyi syyskuussa 2017.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 505 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 505 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 505 802

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 505 802

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Itäinen Pitkäkatu 4

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen tutkimus-, projekti- ja ohjausryhmän kokoonpanoissa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen tutkimus-, projekti- ja ohjausryhmän kokoonpanoissa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen tutkimus-, projekti- ja ohjausryhmän kokoonpanoissa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Pelialustan kehityksen myötä uudet sähköiset markkinointikanavat korvaavat perinteisiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Mahdollisuus uusien ja kestävämpien logistiikka-, jakelu- ja pakkausratkaisujen kehittämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole oleellisena osana projektissa, mutta monimuotoisuus on vahva trendi, mikä kuluttajatutkimuksen kautta tullee näkymään projektin tulosten hyödyntämisessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole oleellisena osana projektissa, mutta monimuotoisuus on vahva trendi, mikä kuluttajatutkimuksen kautta tullee näkymään projektin tulosten hyödyntämisessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole oleellisena osana projektissa, mutta projektilla ei ole vahingoittavaa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Kehitettävät yksilölliset välipalaratkaisut vähentävät pakkausjätettä ja biohävikkiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole oleellisena osana projektissa. Mutta projektilla ei ole näihin negatiivista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
INKA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti projektissa edistetän kaupunkiseutujen osaamisen vahvistumista ja paikallisen elinkeinoelmän kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Projektin tavoitteena on synnyttää aineettomia tuotteita ja palveluja elintarvikealalle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Uusien sähköisten markkinointikanavien kehitys ja logistiikkaratkaisujen testaus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Kohderyhmälle räätälöityjen terveellisten välipalatuotteiden tarjoaminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Kuluttajaryhmästä riippumatta yksilöllisyys voidaan huomioida välipalatarjoomassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ruokakulttuurin ja ruoan arvostuksen lisääminen pelillisyyteen liittyvän lisäarvon avulla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ruokakulttuurin ja ruoan arvostuksen lisääminen pelillisyyteen liittyvän lisäarvon avulla.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristön huomioiminen ohjaa pakkausratkaisujen ja pelisisältöjen suunnittelua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pirstaleinen kuluttajakenttä ja trendien vaikutukset haastavat elintarvikealan yritykset vastaamaan tuotteiden jatkuvalla kehityksellä markkinoiden kysyntään. Erityisesti välipalasegmentissä korostuu kuluttajien todellisten tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen nopeasti trendien mukaan muuttuvassa kentässä. Pelillistämisen ja pelien kulutuksen laajeneminen eri käyttäjäryhmiin avaa mahdollisuuden pelien ja elintarviketuotteiden yhdistämiseen. Välipalasyömiseen liittyvien käytäntöjen ymmärtäminen, myös pelien ja sosiaalisen median kuluttamisen näkökulmasta, antaa avaimia pelillisyyden täysimittaiseen hyödyntämiseen liiketoiminnassa elintarvikealalla. Co-creative Snacks -tutkimusprojektissa lähestytään välipalasyömistä ja pelien kuluttamista yhdistämällä kuluttajakäyttäytymisen, elintarvike- ja aistitutkimuksen sekä pelien soveltavan tutkimuksen osaaminen yritysten ja kuluttajien kanssa tapahtuvaan yhteiskehittämisen pilotointiin. Hankkeessa on kerätty Suomesta ja Ruotsista tietoa kuluttajien välipalasyömisestä, pelaamisesta ja sosiaalisen median käytöstä. Pelillisyyden, sosiaalisen median ja välipalojen linkittymistä toisiinsa kuluttajien arjessa on selvitetty monipuolisella vuorovaikutteisella yhteisötutkimuksella kolmessa erilaisessa kuluttajaryhmässä. Pelillisyyden hyödyntämistä välipalatuotteissa on testattu peliprototyypin avulla. Peliprototyyppi on kehitetty vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa nettiyhteisössä sekä elintarvikeyritysten markkinoinnin edustajien kanssa. Projekti päättyi syyskuussa 2017.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi