Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70258

Hankkeen nimi: INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen (INKA-ILMA/EAKR)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: PL 1000

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 02044

Postitoimipaikka: VTT

WWW-osoite: www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taipale, Aimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aimo.taipale(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408365798

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Neljän tutkimuslaitoksen (THL, IL, VTT, TTY) muodostaman INKA-ILMA/EAKR -konsortioprojektin tarkoituksena on vauhdittaa poikkitieteellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän syntymistä pääkaupunkiseudulle yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa sekä käynnistää keskittymän yhteistyö Tampereen ja Kuopion kaupunkien ympäristöviranomaisten ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeeseen on ilmoittautunut kahdeksan (8) ilmansuojelualan eri sektoreita edustavaa yritystä.

Kyseessä on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus, joka aikoo edistää: (a) uuden liiketoiminnan syntyä, (b) yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sekä (c) ilmansuojelualan innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista.

Projektin tiivis ja monialainen yritys-tutkimuslaitos-kunta-loppukäyttäjä -verkosto varmistaa, että kaikki osapuolet hyötyvät alan uusimmasta tutkimustiedosta. Tämän tiedon ja projektin oman T&K työn pohjalta voidaan osallistuvissa kaupungeissa aloittaa pienimuotoisia kokeiluja teknologioista, joiden avulla mitataan entistä monipuolisemmin kaupunki-ilman pienhiukkasten fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä arvioidaan ja vähennetään ns. herkkien väestöryhmien (pienet lapset; sydän-, verenkiertoelin- ja hengityssairauksia sairastavat) altistumista lähilähteistä tuleville haitallisille polttoperäisille ja muille pienhiukkasille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 172 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tekniikankatu 1

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke vaikuttaa ihmisten elämään sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa työskentelee sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke vaikuttaa ihmisten elämään sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa työskentelee sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena on edistää: (a) uuden liiketoiminnan syntyä, (b) yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sekä (c) ilmansuojelualan innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista. Näiden tavoitteiden kautta se lisää yleistä hyvinvointia. Projektiryhmässä toimivat alan parhaat asiantuntijat sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei kohdistu luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke lisää tietoa ilmakehän hiukkasista ja niiden mittaamisesta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeella voi olla ihmisten hyvinvointia edistävä vaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Hankkeessa tutkitaan ilmakehän hiukkaspitoisuuksia ja niiden mittaamista
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei vahingoita luonnon monimuotoisuutta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Projektissa saatava uusi tieto edistää puhtaampien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Uusiutuva energia ei liity suoraan hankkeeseen. Päästöjen paremmalla monitoroinnilla voi olla pieni epäsuora vaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke edistää pitkäjänteistä liike-elämän, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kuntien yhteistyötä useilla paikkakunnilla. Hanke kattaa koko ketjun tutkimuksesta loppukäyttäjään. Hanke lisää kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hanke tukee opinnäytetöiden tekemistä (d-työt, väitöskirjat).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Projekti edistää kaikkien osapuolten ilmanlaadun mittausosaamista sekä tietämystä väestön altistumisen vähentämiskeinoista. Lisäksi se edistää uusia ilmanlaatutiedon välittämistapoja viranomaisille ja kansalaisille. Tältä pohjalta on mahdollista kehittää uusia ilmansuojelualan palvelukonsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen tavoitteena on kehittää ilmanlaatuun, erityisesti pienhiukkasiin ja niiden terveyshaittojen vähentämiseen liittyvää mittaus-, mallinnus-, laite- ja palveluosaamista. Näin hankkeella pyritään positiiviseen vaikutukseen suhteessa ihmisten elinympäristöön ja terveyteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Uusi tutkimustieto edistää keskipitkällä aikavälillä paikallisten päästölähteiden kuten vilkkaan liikenteen ja puun pienpolton päästöjen hallintaa. Siten se pienentää asuinalueiden välisiä eroja ilmanlaadussa ja koetussa asumisviihtyisyydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hankkeella voi olla positiivisia vaikutuksia kaikille yhteiseen elinympäristöön
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 10 0
Hanke lisää ympäristöosaamista paikallisesti ja kansainvälisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Neljän tutkimuslaitoksen (THL, IL, VTT, TTY) muodostaman INKA-ILMA/EAKR -konsortioprojektin tarkoituksena on vauhdittaa poikkitieteellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän syntymistä pääkaupunkiseudulle yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa sekä käynnistää keskittymän yhteistyö Tampereen ja Kuopion kaupunkien ympäristöviranomaisten ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeeseen on ilmoittautunut kahdeksan (8) ilmansuojelualan eri sektoreita edustavaa yritystä.

Kyseessä on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus, joka aikoo edistää: (a) uuden liiketoiminnan syntyä, (b) yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sekä (c) ilmansuojelualan innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista.

Projektin tiivis ja monialainen yritys-tutkimuslaitos-kunta-loppukäyttäjä -verkosto varmistaa, että kaikki osapuolet hyötyvät alan uusimmasta tutkimustiedosta. Tämän tiedon ja projektin oman T&K työn pohjalta voidaan osallistuvissa kaupungeissa aloittaa pienimuotoisia kokeiluja teknologioista, joiden avulla mitataan entistä monipuolisemmin kaupunki-ilman pienhiukkasten fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä arvioidaan ja vähennetään ns. herkkien väestöryhmien (pienet lapset; sydän-, verenkiertoelin- ja hengityssairauksia sairastavat) altistumista lähilähteistä tuleville haitallisille polttoperäisille ja muille pienhiukkasille.