Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70260

Hankkeen nimi: INKA - SmartResearch

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: +3582330000

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtinen, Liisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.lehtinen(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403550365

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiertotalouden kasvu, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja niistä innovatiivisten tuotteiden kehittäminen vaativat huippuluokan osaamista. Ennakkoluulottomien ja nopealiikkeisten pk-yritysten ja yliopistojen sekä korkeakoulujen osaamisen yhdistelmällä voidaan luoda kasvua ja uutta liikevaihtoa kemianteollisuuteen. Kasvu vaatii uusien toimintamallien ja avoimen kommunikaation luomista eri toimijoiden välille. SmartResearch -projektissa toteutetaan kiertotalouden innovaatioalusta, joka on monistettavissa vastaaviin yrityskeskittymiin.
Projektissa yliopistojen ja korkeakoulujen osaaminen tuodaan pk-yritysten käyttöön. Projektin aikana demonstroidaan ja jatkokehitetään uudenlaista liike-elämän ekosysteemiä, jossa suomalainen kemianteollisuuden huippuosaaminen valjastetaan liike-elämän tueksi mahdollisimman tehokkaasti.
PK-yritysten tarpeet luovat puitteet projektille ja esimerkiksi kaikki tutkittavat materiaalit nousevat yritysten tarpeista. Yliopistojen ja korkeakoulujen roolina on suunnitella, kuinka heidän osaamisensa ja laitteistonsa pystytään parhaiten hyödyntämään ja esimerkiksi mitä uusia analyysimenetelmiä voidaan luoda yrityksen käyttöön.
Projekti keskittyy erilaisten karakterisointi- ja laadunvalvontamenetelmien kehittämiseen pk-yritysten tarpeisiin. Tuloksena syntyy tulevaisuuden kiertotalouden tarpeisiin uusia teknologioita ja menetelmiä biomassojen, kierrätysmateriaalien ja teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiseen ja jalostamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 341 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 359 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 362 608

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektiin osallistuu sekä miehiä että naisia varsin tasapuolisesti. Tutkijatahoilla naisten osuus on vahva (yli 50 %), yrityksissä pienempi, mutta projektin tuloksena odotetaan myös yrityksiin uusia naistekijöitä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektiin osallistuu sekä miehiä että naisia varsin tasapuolisesti. Tutkijatahoilla naisten osuus on vahva (yli 50 %), yrityksissä pienempi, mutta projektin tuloksena odotetaan myös yrityksiin uusia naistekijöitä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti keskittyy analyysimenetelmin kehittämiseen ja molemmat sukupuolet osallistuvat aktiivisesti hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Tämä on projektin päätavoite. Projektin aikana tulee jo luonnonvarojen käytön tehostumista. Pääosa hyödystä tulee kuitenkin projektin seurauksena yritysten parempana toimintana välillisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 9
Projektin tavoitteena on edistää uusiutuvien, biomassappohjaisten polttoaineitten tuottamisen prosesseja. Toisaalta projektissa myös kehitetään erilaisten teollisuusprosessien jäte- ja sivutuotevirtojen hyötykäyttöä uusien tuotteitten raaka-aineina. Jätteitten käyttö raaka-aineina vaikuttaa epäsuorasti fossiilisten energialähteitten kulutukseen, kun vastaavia raaka-aineita ei tarvitse tuottaa usein energiaa kuluttavien tuotantoprosessien kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Jätteiden ja sivuvirtojen aiheuttamat rasitukset luonnolle vähenevät hyötykäytön ja jalostuksen myötä. Samoin luonnon raaka-aineiden eristämisestä (kaivosteollisuus jne) aiheutuvat rasitukset luonnolle vähenevät kun raaka-aineita saadaan kiertotalouden kautta jätteistä ym.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 7
Jätteiden ja sivuvirtojen rasitukset luontoon vähenevät kun niitä jalostetaan edelleen ympäristölliset näkökohdat huomioiden. Pääosa tästä kehityksestä tulee yritysten toiminnan voimistussa ja kehittyessä projektin jälkeen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektissa ei suoraan tutkita Natura 2000 kohteiden rasituksia, mutta hankkeessa toimivat yritysket toimivat Varsinais-Suomen ja Satakunnan sekä Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeessa pyritään lisäämään jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä näillä alueilla ja myös koko maassa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 10
Tämä on projektin päätavoite. Projektin aikana tulee jo luonnonvarojen käytön tehostumista. Pääosa hyödystä tulee kuitenkin projektin seurauksena yritysten parempana toimintana välillisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 8
Hankkeessa biomassojen jalostus ja tuhkien käyttö keskeisiä aiheita, projektin kehitystyön tuloksena uusiutuvien energialähteiden käyttö tehostuu ja lisääntyy. Bipmassapohjaisten uusiutuvien polttoaineitten lisääntyvä käytön yhtenä rajoittavana tekjänä on biomassojen erilaisten tuhkaa muodostavien aineitten aiheuttamat käyttöongelmat. Projektissa näihin kiinnitetään erityistä huomiota.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Jätteiden ja sivuvirtojen aiheuttamat rasitukset luonnolle vähenevät hyötykäytön ja jalostuksen myötä. Samoin luonnon raaka-aineiden eristämisestä (kaivosteollisuus jne) aiheutuvat rasitukset luonnolle vähenevät kun raaka-aineita saadaan kiertotalouden kautta jätteistä ym.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa kehitetään useita aineettomia tuotteita, mm täysin uudenlaisia analyysmenetelmiä ja kiertotalouden uusiin prosesseihin liittyvää prosessiosaamista pk-yritysten ja osallistuvein tutkimusosapuolten tulevaan toimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Projekti ei suoranaisesti vaikuta logistiikkaan ja liikkumiseen. Epäsuorasti projektissa kehitettävillä nestemäisillä polttoaineilla on toki merkitystä tulevaisuuden liikenteen polttoaineina.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Jätteiden ja sivuvirtojen aiheuttamat terveys- ym riskit vähenevät. Uusia työtilaisuuksia uusilla elinkeinoaloilla syntyy myös.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Jätteiden ja sivuvirtojen aiheuttamat terveys- ym riskit vähenevät. Uusia työtilaisuuksia uusilla elinkeinoaloilla syntyy myös.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke ei suoraan liity kultturillisiin arvoihin.
Kulttuuriympäristö 0 4
Hankkeessa tehtävä tutkimus pyrkii kehittämään menetelmiä ja toimintatapoja joiden avulla voidaan vähentää jätteiden määrää ja tarvetta säilöä teollisia sivuvirtoja; siten edistää kulttuuriympäristön säilymistä.
Ympäristöosaaminen 5 10
Tämä on projektin päätavoite. Ympäristöosaaminen nimenomaan kiertotalouden alalla lisääntyy olennaisesti pk-yrityksissä sekä myös osallistuvissa korkeakouluissa. Projekti tuottaa myös kansantajuista materiaalia ympäristöosaamisen yleiseksi lisäämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kiertotalouden kasvu, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja niistä innovatiivisten tuotteiden kehittäminen vaativat huippuluokan osaamista. Ennakkoluulottomien ja nopealiikkeisten pk-yritysten ja yliopistojen sekä korkeakoulujen osaamisen yhdistelmällä voidaan luoda kasvua ja uutta liikevaihtoa kemianteollisuuteen. Kasvu vaatii uusien toimintamallien ja avoimen kommunikaation luomista eri toimijoiden välille. SmartResearch -projektissa toteutetaan kiertotalouden innovaatioalusta, joka on monistettavissa vastaaviin yrityskeskittymiin.
Projektissa yliopistojen ja korkeakoulujen osaaminen tuodaan pk-yritysten käyttöön. Projektin aikana demonstroidaan ja jatkokehitetään uudenlaista liike-elämän ekosysteemiä, jossa suomalainen kemianteollisuuden huippuosaaminen valjastetaan liike-elämän tueksi mahdollisimman tehokkaasti.
PK-yritysten tarpeet luovat puitteet projektille ja esimerkiksi kaikki tutkittavat materiaalit nousevat yritysten tarpeista. Yliopistojen ja korkeakoulujen roolina on suunnitella, kuinka heidän osaamisensa ja laitteistonsa pystytään parhaiten hyödyntämään ja esimerkiksi mitä uusia analyysimenetelmiä voidaan luoda yrityksen käyttöön.
Projekti keskittyy erilaisten karakterisointi- ja laadunvalvontamenetelmien kehittämiseen pk-yritysten tarpeisiin. Tuloksena syntyy tulevaisuuden kiertotalouden tarpeisiin uusia teknologioita ja menetelmiä biomassojen, kierrätysmateriaalien ja teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiseen ja jalostamiseen.