Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70263

Hankkeen nimi: Removal of heavy metals from industrial and urban sludge by coupling bioleaching with enhanced electrochemical technologies

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20 SKINNARILANKATU 34

Puhelinnumero:

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sillanpää, Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.sillanpaa(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 358400205215

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jätevedenkäsittelyn yhteydessä syntyy paljon lietettä, jonka käsittely aiheuttaa puhdistamolle jopa puolet sen operatiivisista kustannuksista. Tavallisimmin lietettä hävitetään polttamalla, mutta sen uudelleen hyödyntäminen vaikkapa lannoitteena tai maanparannusaineena muuttaisi kuluerän tulonlähteeksi. Liete sisältää kuitenkin haitallisia pitoisuuksia mm. metalleja ja mikro-organismeja, jotka täytyy ensin poistaa lietteestä ennen sen hyötykäyttöä. Tämän kolmevuotisen tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlainen, kustannustehokas tekniikka teollisuuden ja yhdyskuntien lietteiden puhdistamiseen metalleista. Tekniikassa yhdistyy biologinen käsittely (ns. bioliuotus) sähkökemialliseen hapetustekniikkaan. Yhdistelmätekniikka vähentää mm. erilaisten kemikaalien tarvetta puhdistusprosessissa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa kehitetään yhdistelmätekniikkaan perustuva pilotti-mittakaavan puhdistussysteemi yhdessä lietteenkäsittelyyn erikoistuneiden yritysten kanssa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 409 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 392 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 442 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 442 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Neutraali hanke. Tutkijoiden rekrytoinnissa huomioidaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Neutraali hanke. Tutkijoiden rekrytoinnissa huomioidaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Neutraali hanke. Tutkijoiden rekrytoinnissa huomioidaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Lietteiden uusiokäyttöä tutkiva hanke
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Ei suurempaa vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Ei suurempaa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Parannetaan vedenpuhdistusprosessia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity Natura 2000-ohjelmaan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Lietteen hyödyntäminen mm. maanparannuksessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Ei suurempaa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Paikalliset yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Lietteen hyötykäyttö
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 8 7
Uusi lietteenkäsittelytekniikka yleiseen tietoisuuteen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jätevedenkäsittelyn yhteydessä syntyy paljon lietettä, jonka käsittely aiheuttaa puhdistamolle jopa puolet sen operatiivisista kustannuksista. Tavallisimmin lietettä hävitetään polttamalla, mutta sen uudelleen hyödyntäminen vaikkapa lannoitteena tai maanparannusaineena muuttaisi kuluerän tulonlähteeksi. Liete sisältää kuitenkin haitallisia pitoisuuksia mm. metalleja ja mikro-organismeja, jotka täytyy ensin poistaa lietteestä ennen sen hyötykäyttöä. Tämän kolmevuotisen tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlainen, kustannustehokas tekniikka teollisuuden ja yhdyskuntien lietteiden puhdistamiseen metalleista. Tekniikassa yhdistyy biologinen käsittely (ns. bioliuotus) sähkökemialliseen hapetustekniikkaan. Yhdistelmätekniikka vähentää mm. erilaisten kemikaalien tarvetta puhdistusprosessissa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa kehitetään yhdistelmätekniikkaan perustuva pilotti-mittakaavan puhdistussysteemi yhdessä lietteenkäsittelyyn erikoistuneiden yritysten kanssa