Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70265

Hankkeen nimi: GeoSorbents

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 1.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero:

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kemppainen, Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.kemppainen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447101050

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Useilla kansallisilla alueilla vaikuttava vesipula ja tiukentuvat ympäristölupaehdot vaativat uusia tehokkaita ja edullisia vedenkäsittelymateriaaleja ja -teknologioita. GeoSorbents -projektin tavoitteena on kehittää kustannus- ja energiatehokkaasti valmistettavia uusia tuotteita ja käyttösovellutuksia veden- ja jätevedenkäsittelyyn. Projektissa haetaan ratkaisuja haitallisten metallien, puolimetallien, sulfaatin, ammoniumtypen ja orgaanisten yhdisteiden poistoon. Projektin lähtökohtana on kehittää T&K -työn kautta projektiin osallistuvien yritysten liiketoimintaa ja parantaa niiden kilpailukykyä. Projektiin yrityskumppanit ovat sivuvirtojen ja sekundääristen materiaalien tuottajia, vedenpuhdistustuotteiden tuotantoon tähtääviä yrityksiä sekä tuotteiden loppukäyttäjiä, kuten teollisuusprosesseja sekä teollisuuden ja kuntien jätevesilaitoksia.

GeoSorbents -projektin taustalla vaikuttaa tarve kaivannaisteollisuuden, energiatuotannon ja metallinjalostuksen tuottamien jäte-, sivuvirta- ja sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämiseen ja jatkojalostukseen veden- ja jätevedenkäsittelytuotteiksi. Näiden raaka-aineiden ohella ja lisäksi voidaan käyttää paikallisesti saatavilla olevia primäärisiä materiaaleja. Useita sivuvirtamateriaaleja on saatavilla edullisesti ja niille on tarvetta löytää hyötykäyttöä. Geopolymeeriteknologian soveltaminen sivuvirtamateriaalien prosessointiin antaa mahdollisuuden löytää sivuvirroille korkean lisäarvon hyötykäyttökohteita ja luoda teknisesti kilpailukykyisiä kaupallisia tuotteita veden- ja jätevedenkäsittelyyn.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 217 876

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 278 932

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 242 876

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektin toimintaympäristö on suku-puolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektissa kehitettävien tuotteiden käyttö ja vaikutus on sukupuolineutraali. Projektiin osallistuu sekä naisia että miehiä. Eri sukupuolten osallistuminen huomioidaan Projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja ohjausryhmässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin toimintaympäristö on suku-puolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Projektissa kehitetään jätemateriaalien hyödyntämistä raaka-aineena
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 0
Jätemateriaalien hyödyntämisellä voidaan korvata primäärimateriaaleja. Projektissa tutkittavat raaka-aineet ovat Suomesta saatavia, jolloin kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat pienet. Lisäksi geopolymeeriteknologialla valmistaminen ei vaadi lämpökäsittelyä, kuten esimerkiksi synteettisten zeoliittien valmistaminen vaatii. Näistä tekijöistä johtuen CO2-päästöt ovat pienemmät verrattuna tyypillisiin tällä hetkellä käytettäviin kaupallisiin tuotteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 0
Jätemateriaalin tehokkaampi hyödyntäminen vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja CO2-päästöjä. Lisäksi tehokkaat uudet vedenkäsittelymenetelmät suojelevat vesiympäristöjen eliöitä päästöiltä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Projektin tuotekehityssovellutuksiin kuuluu vedenpuhdistustuotteiden erityisesti kaivosympäristöön ja CO2-päästöjä vähentävien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen hyödyntämällä jätteitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
CO2-päästöjen väheneminen, vesiympäristöjen suojelu ja primääristen luonnonvaroja korvaaminen jäte- ja sivutuotemateriaaleilla edistää kohteiden säilymistä. Hankkeella ei ole suoraa rajapintaa Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
Projektin päätavoite on kaivannaisjätteiden ja energiatuotannon jätteiden hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 0
Jätteiden käyttö vedenkäsittelymateriaalien raaka-aineena vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Projekti perustuu alueella syntyvien kaivannaisjätteiden ja energiatuotannon jätteiden jatkojalostukseen ja kaupallisesti hyödynnettävien tuotteiden kehittämiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Projektin tavoitteena on uusimman teknologisen tietotaidon jalkauttaminen alueelle liittyen sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
Projektissa pyritään alueella saatavilla olevien raaka-aineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, joka vähentää tarvetta ja riippuvuutta muualta tuotavien raaka-aineiden ja tuotteiden käyttöön.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Tuotekehitystoiminta tähtää uusien tuotteiden kaupalliseen hyödyntä-miseen ja liiketoiminnan syntyyn, jolla on positiivinen vaikutus työpaikkojen säilyvyyteen ja uusien työpaikkojen syntyyn.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
T&K -työssä huomioidaan tasa-arvokysymykset ja eri sukupuolten näkemykset, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen tavoite.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Projektissa pyritään eri organisaatiotyyppien (tutkimus, koulutus, yritykset eri aloilta) välisen yhteistyön edistämiseen.
Kulttuuriympäristö 8 0
Jätemateriaalien hyötykäytön lisääminen vähentää jätteiden säilyttämisestä aiheutuvaa maisemallista haittaa.
Ympäristöosaaminen 10 0
Projekti pyrkii luonnonvarojen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen ja tiedon lisäämiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Useilla kansallisilla alueilla vaikuttava vesipula ja tiukentuvat ympäristölupaehdot vaativat uusia tehokkaita ja edullisia vedenkäsittelymateriaaleja ja -teknologioita. GeoSorbents -projektin tavoitteena on kehittää kustannus- ja energiatehokkaasti valmistettavia uusia tuotteita ja käyttösovellutuksia veden- ja jätevedenkäsittelyyn. Projektissa haetaan ratkaisuja haitallisten metallien, puolimetallien, sulfaatin, ammoniumtypen ja orgaanisten yhdisteiden poistoon. Projektin lähtökohtana on kehittää T&K -työn kautta projektiin osallistuvien yritysten liiketoimintaa ja parantaa niiden kilpailukykyä. Projektiin yrityskumppanit ovat sivuvirtojen ja sekundääristen materiaalien tuottajia, vedenpuhdistustuotteiden tuotantoon tähtääviä yrityksiä sekä tuotteiden loppukäyttäjiä, kuten teollisuusprosesseja sekä teollisuuden ja kuntien jätevesilaitoksia.

GeoSorbents -projektin taustalla vaikuttaa tarve kaivannaisteollisuuden, energiatuotannon ja metallinjalostuksen tuottamien jäte-, sivuvirta- ja sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämiseen ja jatkojalostukseen veden- ja jätevedenkäsittelytuotteiksi. Näiden raaka-aineiden ohella ja lisäksi voidaan käyttää paikallisesti saatavilla olevia primäärisiä materiaaleja. Useita sivuvirtamateriaaleja on saatavilla edullisesti ja niille on tarvetta löytää hyötykäyttöä. Geopolymeeriteknologian soveltaminen sivuvirtamateriaalien prosessointiin antaa mahdollisuuden löytää sivuvirroille korkean lisäarvon hyötykäyttökohteita ja luoda teknisesti kilpailukykyisiä kaupallisia tuotteita veden- ja jätevedenkäsittelyyn.