Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70266

Hankkeen nimi: INKA-Wind Turbine Sound Modelling and Measurements (WindSoMe)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: PL 1000

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 02044

Postitoimipaikka: VTT

WWW-osoite: www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antila, Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.antila(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408336364

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Puhdas energiantuotanto lähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulienergia on puhtaan energiantuotannon muoto, joka sopii hyvin pohjoisille alueille. Tuuliturbiinien tuottama ääni on suurin ysittäinen rajoite tuulivoimarakentamiselle Suomessa, eikä tuulivoimaloiden äänen synnystä ja sen etenemisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole tarjolla riittävästi tutkittua tietoa.

Hankkeen tarkoituksena oli yhdistää kentällä tehtäviä pitkän aikavälin äänimittauksia ja äänimallinnusta reaaliaikaiseen subjektiiviseen palautejärjestelmään ja taustatietokyselylomakkeen tietoihin. Tällaista tutkimusta joka yhdistää pitkän aikavälin mittaustuloksia reaaliaikaiseen palautteeseen ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla pitäisi olla mahdollista mallintaa tuuliturbiinin akustiikkaa erilaisissa sääolosuhteissa, jotta ongelmalliset tilanteet voidaan tunnistaa ja tuulivoiman suunnitteluun ja käyttöön liittyviä parametreja optimoida.

Projektissa saavutettin seuraavat tulokset:
1) Käytössä testatut ja hyväksi havaitut äänen tallennusvälineet pitkäaikaiseen seurantaan
2) Ihmisvaikutusten analyysistä ja liittäminen mittaustietoon
3) Huippuluokan analyysityökalut ja käyttöliittymät: kapeakaistainen analyysi, kuuntelumahdollisuudet, klusterointi, erityispiirteiden analyysi, kaikki testattuja ja edelleen kehitettävissä ja käytettävissä
4) Sääilmiöiden ymmärrys ja mallinnus/ seurantamenetelmät
5) Reaaliaikainen palautejärjestelmä
6) Suuri äänidatamäärä (yli 20 teratavua)

Hankkeeseen osallistuvat: Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Nordex Energy GmbH, ABB Oy, VindIn Oy Ab, Cleanhub Oy, Taaleritehdas Oyj, EPV Tuulivoima Oy, Lappeenrannan kaupunki ja National Instruments Finland Oy

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 741

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 136 741

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vuorimiehentie 3

Postinumero: 02044

Postitoimipaikka: Espoo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Projektin tulos vaikuttaa uusiutuvan energian lisääntymiseen välillisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Projektin tulos vaikuttaa uusiutuvan energian lisääntymiseen välillisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -6 -10
Ei vaikuta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 4
Projektin tulos vaikuttaa uusiutuvan energian lisääntymiseen välillisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet -10 -10
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -7 -7
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 7
Projekti lisää välillisesti uusiutuvan energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen -3 -3
Ei merkittävää vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen -5 -5
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka -4 -4
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Lisää puhdasta energian tuotantoa välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen -8 -9
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -7 -7
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö -5 -5
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 5
Projekti lisää osaamista liittyen tuulienergian äänihaittojen mittaamiseen..

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Puhdas energiantuotanto lähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulienergia on puhtaan energiantuotannon muoto, joka sopii hyvin pohjoisille alueille. Tuuliturbiinien tuottama ääni on suurin ysittäinen rajoite tuulivoimarakentamiselle Suomessa, eikä tuulivoimaloiden äänen synnystä ja sen etenemisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole tarjolla riittävästi tutkittua tietoa.

Hankkeen tarkoituksena oli yhdistää kentällä tehtäviä pitkän aikavälin äänimittauksia ja äänimallinnusta reaaliaikaiseen subjektiiviseen palautejärjestelmään ja taustatietokyselylomakkeen tietoihin. Tällaista tutkimusta joka yhdistää pitkän aikavälin mittaustuloksia reaaliaikaiseen palautteeseen ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla pitäisi olla mahdollista mallintaa tuuliturbiinin akustiikkaa erilaisissa sääolosuhteissa, jotta ongelmalliset tilanteet voidaan tunnistaa ja tuulivoiman suunnitteluun ja käyttöön liittyviä parametreja optimoida.

Projektissa saavutettin seuraavat tulokset:
1) Käytössä testatut ja hyväksi havaitut äänen tallennusvälineet pitkäaikaiseen seurantaan
2) Ihmisvaikutusten analyysistä ja liittäminen mittaustietoon
3) Huippuluokan analyysityökalut ja käyttöliittymät: kapeakaistainen analyysi, kuuntelumahdollisuudet, klusterointi, erityispiirteiden analyysi, kaikki testattuja ja edelleen kehitettävissä ja käytettävissä
4) Sääilmiöiden ymmärrys ja mallinnus/ seurantamenetelmät
5) Reaaliaikainen palautejärjestelmä
6) Suuri äänidatamäärä (yli 20 teratavua)

Hankkeeseen osallistuvat: Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Nordex Energy GmbH, ABB Oy, VindIn Oy Ab, Cleanhub Oy, Taaleritehdas Oyj, EPV Tuulivoima Oy, Lappeenrannan kaupunki ja National Instruments Finland Oy