Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70267

Hankkeen nimi: Serious Gaming Research Lab

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero:

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nikkanen, Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.nikkanen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7101409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Serious Gaming Research Lab -palvelu, joka tarjoaa hyötypelituotteiden testausta ja arviointia sekä tutkimusta. Testauspalvelu auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja kiinnostavuutta, minkä seurauksena tuotteiden kaupalliseen menestykseen on luotu paremmat mahdollisuudet. Lisäksi hankkeessa kehitettävä palvelu tähtää tarjoamaan ratkaisuja hyötypelejä kehittävien ja niitä hyödyntävien yritysten tarpeisiin. Tämä voi olla esimerkiksi konsultointia tarvittavan asiantuntemuksen hankintaan esim. tuotekehityksen, palvelumuotoilun tai markkinoinnin tarpeisiin. Palvelun kehittämistä tuetaan kehittämällä toimintamalli Serious Gaming Research Lab -kumppaniverkostolle, joka koostuu eri alojen edustajista.

Palvelu auttaa hyötypelejä kehittäviä sekä niitä hyödyntäviä yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja palveluja, sekä löytämään tarvittavaa asiantuntemusta, kontakteja ja markkinoimaan tuotetta halutuille tahoille ja verkostoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 387 539

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 311 539

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 429 599

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 328 654

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kehitettävä palvelu on luonteeltaan lähtökohtaisesti sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnassa on mukana sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoite on hyötypelisektorille suunnatun palvelun kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Kainuun pelialan tavoitteena on suunnata toimintaa enemmän hyötypelien suuntaan. Hankkeessa kehitettävä palvelu tukee tätä yritystoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään palvelu, joka auttaa hyötypelejä kehittäviä sekä niitä hyödyntäviä yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja palveluja, sekä löytämään tarvittavaa asiantuntemusta, kontakteja ja markkinoimaan tuotetta halutuille tahoille ja verkostoille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke keskittyy hyötypeleihin ja erityisesti terveyspeleihin liittyvään kehitys- ja liiketoimintaan. Kehitettävä palvelu auttaa hyötypelejä kehittäviä ja hyödyntäviä toimijoita kehittämään omaa liiketoimintaansa ja palveluita, jotka tähtäävät hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää Serious Gaming Research Lab -palvelu, joka tarjoaa hyötypelituotteiden testausta ja arviointia sekä tutkimusta. Testauspalvelu auttaa parantamaan tuotteiden laatua ja kiinnostavuutta, minkä seurauksena tuotteiden kaupalliseen menestykseen on luotu paremmat mahdollisuudet. Lisäksi hankkeessa kehitettävä palvelu tähtää tarjoamaan ratkaisuja hyötypelejä kehittävien ja niitä hyödyntävien yritysten tarpeisiin. Tämä voi olla esimerkiksi konsultointia tarvittavan asiantuntemuksen hankintaan esim. tuotekehityksen, palvelumuotoilun tai markkinoinnin tarpeisiin. Palvelun kehittämistä tuetaan kehittämällä toimintamalli Serious Gaming Research Lab -kumppaniverkostolle, joka koostuu eri alojen edustajista.

Palvelu auttaa hyötypelejä kehittäviä sekä niitä hyödyntäviä yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja palveluja, sekä löytämään tarvittavaa asiantuntemusta, kontakteja ja markkinoimaan tuotetta halutuille tahoille ja verkostoille.