Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70270

Hankkeen nimi: Elintarviketalouden uudet prosessit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero:

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: TURUN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hopia, Anu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.hopia(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503789919

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Samalla, kun elintarviketalouden tehokkuusvaatimukset kasvavat, asetetaan sekä julkisille että yksityisille toimijoille yhä enemmän arvopohjaisia vaatimuksia, kuten tuoreutta, lähiruokaa, ekologisia tai sosiaalisia vaatimuksia. Näiden vaatimusten täyttäminen tuo toimijoille kilpailuetua, mutta niiden toteuttaminen kustannustehokkaasti on haastavaa ja vaatii prosessien avaamista, tutkimusta ja uudelleensuunnittelua. Projekti tuottaa kolmen eri tutkimusalustan avulla uutta tietoa suurten toimijoiden, teknologiakehittäjien sekä pientuottajien prosesseista. Tutkimuksen tuottamat uudet toimintamallit näkyvät yksityisten ja julkisten toimijoiden uudistuneissa, tehokkaissa, ekologisesti kestävissä, lisäarvoa tuottavissa prosesseissa sekä mahdollistavat myös pienten alueellisten toimijoiden liiketoiminnan laajenemisen tuottaen uusia liiketoimintamalleja alkutuotantoon, teknologiantarjoajille ja palveluntuottajille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 146 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 146 400

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaasantie 1 C

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projekti ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projekti ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Projektissa on tutkimuskohteena lähiruoan käytön edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Lähiruoan käyttö vähentää logistiikkatarvetta ja vähentää jätteiden määrää tuotannon oikea-aikaisuuden tehostumisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei mainittuja vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei mainittuja vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei mainittuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Tuotannon oikea-aikaisuuden myötä hävikin määrä pienenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei mainittuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Paikallisen tuotannon elinvoimaisuus on tutkimuksen tavoitteiden ytimessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Hankkeessa kehitetään uusia palvelukonsepteja. Hankkeen tuottama lisäarvo koostuu pääasiassa aineettomista tuotteista.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Lähiruoan käyttö vähentää logistiikkatarvetta tuotannon oikea-aikaisuuden tehostumisen myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Yksi tutkimusalustoista kohdentuu sosiaalisen työllistämisen edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Sosiaalinen työllistäminen tutkimuskohteena
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Paikallisen elinkeinoelämän ja ruokaketjun kilpailukyvyn edistäminen
Kulttuuriympäristö 3 5
Paikallinen ruokakulttuuri vahvistuu
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei mainittuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Samalla, kun elintarviketalouden tehokkuusvaatimukset kasvavat, asetetaan sekä julkisille että yksityisille toimijoille yhä enemmän arvopohjaisia vaatimuksia, kuten tuoreutta, lähiruokaa, ekologisia tai sosiaalisia vaatimuksia. Näiden vaatimusten täyttäminen tuo toimijoille kilpailuetua, mutta niiden toteuttaminen kustannustehokkaasti on haastavaa ja vaatii prosessien avaamista, tutkimusta ja uudelleensuunnittelua. Projekti tuottaa kolmen eri tutkimusalustan avulla uutta tietoa suurten toimijoiden, teknologiakehittäjien sekä pientuottajien prosesseista. Tutkimuksen tuottamat uudet toimintamallit näkyvät yksityisten ja julkisten toimijoiden uudistuneissa, tehokkaissa, ekologisesti kestävissä, lisäarvoa tuottavissa prosesseissa sekä mahdollistavat myös pienten alueellisten toimijoiden liiketoiminnan laajenemisen tuottaen uusia liiketoimintamalleja alkutuotantoon, teknologiantarjoajille ja palveluntuottajille.