Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70272

Hankkeen nimi: INKA - Räätälöidyt ravitsemusratkaisut ikäihmisten ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen (MAVIRE)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Törrönen, Riitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.torronen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 355 3565

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

INKA – Räätälöidyt ravitsemusratkaisut ikäihmisten ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen (MAVIRE)
Aliravitsemus tai sen riski on yleistä iäkkäässä väestössä. Se huonontaa ikääntyneen elämänlaatua ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseksi ikäihmisten tulisi täydentää pääaterioita maukkailla, ravitsevilla, energiapitoisilla ja helposti nautittavilla välipaloilla. MAVIRE-projektissa suunniteltiin ja valmistettiin ikäihmisten tarpeisiin soveltuvia marja- ja maitopohjaisia välipalatyyppisiä tuotteita sekä tutkittiin niiden vaikutukset ravitsemustilaan, toimintakykyyn ja hyvinvointiin kotona tai palvelutalossa asuvien Kuopion kaupungin kotihoidon ja Servican ateriapalvelun asiakkailla. Projektin tulokset osoittavat, että ikäihmisten ravitsemuksellisia tarpeita varten räätälöityjen marja- ja maitopohjaisten välipalojen käytöllä voidaan parantaa ravitsemustilaa, toimintakykyä ja elämänlaatua tai ehkäistä niiden heikkenemistä. Hyödylliset vaikutukset olivat nähtävissä 3 kk:n säännöllisen käytön jälkeen. Sen sijaan vertailuryhmässä tapahtui samassa ajassa tilastollisesti merkitsevää tilanteen huononemista. Projektin tulokset kannustavat ravitsemuksellisesti laadukkaiden marja- ja maitopohjaisten välipalojen sisällyttämistä ikäihmisten ruokavalioon riittävän ajoissa ravitsemusongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Se on yksinkertainen ja käytännössä helposti toteutettava ratkaisu, joka perustuu ikäihmisille tuttuihin ruokiin ja makuihin. Projektissa testattiin myös uusien objektiivisten mittausmenetelmien soveltuvuutta ikäihmisten hyvinvoinnin monitorointiin. Aktiivisuusrannekkeet soveltuivat hyvin ikäihmisten aktiivisuuden ja elämänlaadun arviointiin perinteisten menetelmien rinnalla. Projektin toteuttivat Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö ja sovelletun fysiikan laitos yhteistyössä Kuopion kaupungin, Servica ruokapalvelujen sekä viiden yrityksen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 342 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 342 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 361 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 361 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tehty, koska projekti on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmänä ovat ikäihmiset, naiset ja miehet tasa-arvoisina. Tuotteet soveltuvat molemmille ja vaikutukset testataan molemmilla sukupuolilla. Jos projektin tulokset paljastavat eroja sukupuolten välillä, ne voidaan ottaa huomioon jatkotoimenpiteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
projekti on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Projekti lisää kotimaisten/paikallisten marja- ja maataloustuotteiden käyttöä ja hyödyntämistä terveyttä edistävissä elintarvikkeissa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Pyritään vähentämään ruokahävikkiä kohderyhmälle räätälöidyillä tuotteilla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Paikallisen alkutuotannon ketju aina loppukäyttäjälle saakka. Lähiruoan käytön lisääminen ateriapalveluissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Palvelulogistiikan kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Palvelulogistiikan kehittäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Projektin keskeinen tavoite on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ravitsemusta parantamalla
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Ikääntyneiden erityistarpeiden huomioiminen elintarvikekehityksessä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

INKA – Räätälöidyt ravitsemusratkaisut ikäihmisten ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen (MAVIRE)
Aliravitsemus tai sen riski on yleistä iäkkäässä väestössä. Se huonontaa ikääntyneen elämänlaatua ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseksi ikäihmisten tulisi täydentää pääaterioita maukkailla, ravitsevilla, energiapitoisilla ja helposti nautittavilla välipaloilla. MAVIRE-projektissa suunniteltiin ja valmistettiin ikäihmisten tarpeisiin soveltuvia marja- ja maitopohjaisia välipalatyyppisiä tuotteita sekä tutkittiin niiden vaikutukset ravitsemustilaan, toimintakykyyn ja hyvinvointiin kotona tai palvelutalossa asuvien Kuopion kaupungin kotihoidon ja Servican ateriapalvelun asiakkailla. Projektin tulokset osoittavat, että ikäihmisten ravitsemuksellisia tarpeita varten räätälöityjen marja- ja maitopohjaisten välipalojen käytöllä voidaan parantaa ravitsemustilaa, toimintakykyä ja elämänlaatua tai ehkäistä niiden heikkenemistä. Hyödylliset vaikutukset olivat nähtävissä 3 kk:n säännöllisen käytön jälkeen. Sen sijaan vertailuryhmässä tapahtui samassa ajassa tilastollisesti merkitsevää tilanteen huononemista. Projektin tulokset kannustavat ravitsemuksellisesti laadukkaiden marja- ja maitopohjaisten välipalojen sisällyttämistä ikäihmisten ruokavalioon riittävän ajoissa ravitsemusongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Se on yksinkertainen ja käytännössä helposti toteutettava ratkaisu, joka perustuu ikäihmisille tuttuihin ruokiin ja makuihin. Projektissa testattiin myös uusien objektiivisten mittausmenetelmien soveltuvuutta ikäihmisten hyvinvoinnin monitorointiin. Aktiivisuusrannekkeet soveltuivat hyvin ikäihmisten aktiivisuuden ja elämänlaadun arviointiin perinteisten menetelmien rinnalla. Projektin toteuttivat Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö ja sovelletun fysiikan laitos yhteistyössä Kuopion kaupungin, Servica ruokapalvelujen sekä viiden yrityksen kanssa.