Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70273

Hankkeen nimi: INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen (INKA-ILMA/EAKR)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2229500-6

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 0295246000

Postinumero: 00271

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.thl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salonen, Raimo O.

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.salonen(at)thl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 2952 46348

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Neljän tutkimuslaitoksen (THL, IL, VTT, TTY) muodostaman INKA-ILMA/EAKR -konsortioprojektin tarkoituksena on vauhdittaa poikkitieteellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän syntymistä pääkaupunkiseudulle yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa sekä käynnistää keskittymän yhteistyö Tampereen ja Kuopion kaupunkien ympäristöviranomaisten ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeeseen on ilmoittautunut kahdeksan (8) ilmansuojelualan eri sektoreita edustavaa yritystä.

Kyseessä on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus, joka edistää: (a) uuden liiketoiminnan syntyä, (b) yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sekä (c) ilmansuojelualan innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista.

Projektin tiivis ja monialainen yritys-tutkimuslaitos-kunta-loppukäyttäjä -verkosto varmistaa, että kaikki osapuolet hyötyvät alan uusimmasta tutkimustiedosta. Yhteisissä työpajoissa jaettavan tiedon ja projektin oman T&K työn pohjalta voidaan osallistuvissa kaupungeissa aloittaa pienimuotoisia kokeiluja teknologioista, joiden avulla mitataan entistä monipuolisemmin kaupunki-ilman pienhiukkasten fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia. Kokeilujen avulla myös arvioidaan ja vähennetään ns. herkkien väestöryhmien (pienet lapset; sydän-, verenkiertoelin- ja hengityssairauksia sairastavat) altistumista lähilähteistä tuleville haitallisille polttoperäisille ja muille pienhiukkasille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 175 225

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 193 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 188 225

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Neulaniementie 4

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projekti vaikuttaa ihmisten elämään sukupuolesta riippumatta. Siinä työskentelee sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toiminnassa naisilla ja miehillä on yhtälaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Projektiryhmässä työskentelee naisia ja miehiä. Naisia toimii sekä ohjausryhmässä että tutkijoina.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena on edistää: (a) uuden liiketoiminnan syntyä, (b) yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sekä (c) ilmansuojelualan innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista. Näiden tavoitteiden kautta se lisää yleistä hyvinvointia. Projektiryhmässä toimivat alan parhaat asiantuntijat sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Projekti ei kohdistu luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Projekti lisää tietoa ilmakehän hiukkasista ja niiden mittaamisesta, mikä edistää myös ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden tuntemusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Projekti ei kohdistu luontoon tai eliöstöön, eikä sen toteuttaminen vahingoita niitä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Projektissa tutkitaan alailmakehän hiukkasten ominaisuuksia ja niiden mittaamista eri menetelmin kaupunkiympäristöissä. Ihmisen altistumiseen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten lisäksi syntyy tietoa, jota voidaan hyödyntää pohjoisten alueiden ilmastonmuutoksen arvioinnissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projekti ei vahingoita luonnon monimuotoisuutta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Projektissa saatava uusi tieto edistää puhtaampien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Uusiutuva energia ei suoraan liity projektiin. Päästöjen paremmalla monitoroinnilla voi olla pieni epäsuora vaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Projekti käynnistää ja edistää pitkäjänteistä ilmansuojeluteknologioihin erikoistuneiden PK-yritysten, teknillisen yliopiston, tutkimuslaitosten ja kuntien yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa kolmella isolla kaupunkiseudulla. Se kattaa koko ketjun tutkimuksesta loppukäyttäjiin ja parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Projekti tukee tutkijoiden opinnäytetöiden tekemistä (väitöskirja, diplomityö, pro gradu -työ).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Projekti edistää kaikkien osapuolten ilmanlaadun mittausosaamista sekä tietämystä väestön altistumisen vähentämiskeinoista. Lisäksi se edistää uusia ilmanlaatutiedon välittämistapoja viranomaisille ja kansalaisille. Tältä pohjalta on mahdollista kehittää uusia ilmansuojelualan palvelukonsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Projektin tavoitteena on kehittää ilmanlaatuun liittyvää, erityisesti pienhiukkasille altistumista ja siitä aiheutuvien terveyshaittojen vähentämistä edistävää mittaus-, mallinnus-, laite- ja palveluosaamista. Näin hankkeella pyritään parantamaan kaupunkilaisten elinympäristöjä, terveyttä ja asumisviihtyisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Uusi tutkimustieto edistää keskipitkällä aikavälillä paikallisten päästölähteiden kuten vilkkaan liikenteen ja puun pienpolton päästöjen hallintaa. Siten se pienentää asuinalueiden välisiä eroja ilmanlaadussa ja koetussa asumisviihtyisyydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Projektilla voi olla paikallisten asuinympäristöjen lisäksi positiivisia vaikutuksia kaikille yhteisten kaupunkiympäristöjen ilmanlaatuun ja niissä koettuun viihtyisyyteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 10
Tutkimuslaitosten, teknillisen yliopiston, kuntien ja yritysten uudenlainen ilmansuojelualan yhteistyö ja innovaatioiden yhteiskehittely parantavat kaikkien projektin osapuolten, sidosryhmien ja kansalaisten ympäristöosaamista. Projektista tiedotetaan aktiivisesti kutsuseminaareissa, HSY:n, THL:n ja muiden osallistujien nettisivuilla sekä tiedotustilaisuuksissa medialle. Projektin tuloksilla odotetaan olevan vaikutusta HSY-alueen ja Helsingin nykyisten ilmansuojelun toimintaohjelmien (vv. 2008-2016) toteutukseen ja seuraavien toimintaohjelmien (vv. 2017-2025) laadintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Neljän tutkimuslaitoksen (THL, IL, VTT, TTY) muodostaman INKA-ILMA/EAKR -konsortioprojektin tarkoituksena on vauhdittaa poikkitieteellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän syntymistä pääkaupunkiseudulle yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa sekä käynnistää keskittymän yhteistyö Tampereen ja Kuopion kaupunkien ympäristöviranomaisten ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeeseen on ilmoittautunut kahdeksan (8) ilmansuojelualan eri sektoreita edustavaa yritystä.

Kyseessä on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus, joka edistää: (a) uuden liiketoiminnan syntyä, (b) yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sekä (c) ilmansuojelualan innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista.

Projektin tiivis ja monialainen yritys-tutkimuslaitos-kunta-loppukäyttäjä -verkosto varmistaa, että kaikki osapuolet hyötyvät alan uusimmasta tutkimustiedosta. Yhteisissä työpajoissa jaettavan tiedon ja projektin oman T&K työn pohjalta voidaan osallistuvissa kaupungeissa aloittaa pienimuotoisia kokeiluja teknologioista, joiden avulla mitataan entistä monipuolisemmin kaupunki-ilman pienhiukkasten fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia. Kokeilujen avulla myös arvioidaan ja vähennetään ns. herkkien väestöryhmien (pienet lapset; sydän-, verenkiertoelin- ja hengityssairauksia sairastavat) altistumista lähilähteistä tuleville haitallisille polttoperäisille ja muille pienhiukkasille.