Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70274

Hankkeen nimi: 3D mittausten ja mallinnuksen uudet mahdollisuudet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0407352007

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pikkarainen, Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.pikkarainen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407041498

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viime vuosina teollisuuden 3D mittaus- ja mallinnusteknologia on kehittynyt nopeasti. Ammattitason järjestelmät ovat muuttuneet toiminnoiltaan kattavimmiksi ja suorituskykyisemmiksi, ja niiden parempi saatavuus (hintojen lasku ja lisääntynyt tarjonta) on lisännyt merkittävästi niiden käyttöä. Tämän lisäksi kuluttajille suunnattujen matalan kustannustason laitteiden sisältämä 3D mittausteknologia on avannut uusia näkymiä myös ammattitason järjestelmien kehittämiselle.
Teknologian kehitys ja runsas tarjonta on kuitenkin viime vuosina johtanut siihen, että mittaus- ja mallinnusprosessien eri osatehtävien hallinta vaatii paljon erityisosaamista ja alan jatkuvaa tuntemusta. On havaittu, että toteutetut mittaus- tai mallinnusprojektit tai -järjestelmät eivät aina toteudu mittaus- tai mallinnustehtävän kannalta optimaalisesti. Syinä ovat mm. kyseiseen mittaus- tai mallinnustehtävään huonosti soveltuvan teknologian käyttö ja puutteet tehtävän etukäteistiedon tai ominaispiirteiden huomioimisessa.
Tässä hankkeessa on selvitetty yksittäisten mittaus- ja mallinnustehtävien vaatimusten mukaisesti räätälöityjen teknologioiden toteutusmahdollisuuksia ja näiden teknologioiden soveltuvuutta havaittujen ongelmien ratkaisuun. Tutkimuksessa on esimerkkitapausten avulla löydetty ratkaisutapoja ja menetelmiä nopeaan 3D mallinnukseen, matalankustannustason 3D mittaukseen ja uudenlaisiin tulosten visualisointi- ja raportointitarpeisiin. Esimerkkitapauksia ovat mm. as-built mallinnus, laite- ja koneasennukset sekä niiden säätäminen. Aihetta on tutkittu sekä loppukäyttäjien, järjestelmäkehittäjien että palveluntarjoajien näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 447 352

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 447 202

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 471 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 470 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 1

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Käytetty suvauskonetta: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektissa kehitettävä uusi teknologia sopii molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on teknologian tutkimus ja kehitys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Matkustaminen vähenee, teollisuusrakentamisen virheet vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Liikennepäästöt vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Liikennepäästöt vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Liikennepäästöt vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
En osaa sanoa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Teollisuusrakentamisen virheet vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 5
AMK-yritykset yhteistyö kehittyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Projektin tulokset mahdollistavat aineettomien tuot. Ja palv. Kehittämisen
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Matkustaminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Projektin aikaiset työpaikat, uutta liiketoimintaa projektin jälkeen.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Uusi teknologia helpottaa naisten työllistymistä miesvaltaiselle alalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viime vuosina teollisuuden 3D mittaus- ja mallinnusteknologia on kehittynyt nopeasti. Ammattitason järjestelmät ovat muuttuneet toiminnoiltaan kattavimmiksi ja suorituskykyisemmiksi, ja niiden parempi saatavuus (hintojen lasku ja lisääntynyt tarjonta) on lisännyt merkittävästi niiden käyttöä. Tämän lisäksi kuluttajille suunnattujen matalan kustannustason laitteiden sisältämä 3D mittausteknologia on avannut uusia näkymiä myös ammattitason järjestelmien kehittämiselle.
Teknologian kehitys ja runsas tarjonta on kuitenkin viime vuosina johtanut siihen, että mittaus- ja mallinnusprosessien eri osatehtävien hallinta vaatii paljon erityisosaamista ja alan jatkuvaa tuntemusta. On havaittu, että toteutetut mittaus- tai mallinnusprojektit tai -järjestelmät eivät aina toteudu mittaus- tai mallinnustehtävän kannalta optimaalisesti. Syinä ovat mm. kyseiseen mittaus- tai mallinnustehtävään huonosti soveltuvan teknologian käyttö ja puutteet tehtävän etukäteistiedon tai ominaispiirteiden huomioimisessa.
Tässä hankkeessa on selvitetty yksittäisten mittaus- ja mallinnustehtävien vaatimusten mukaisesti räätälöityjen teknologioiden toteutusmahdollisuuksia ja näiden teknologioiden soveltuvuutta havaittujen ongelmien ratkaisuun. Tutkimuksessa on esimerkkitapausten avulla löydetty ratkaisutapoja ja menetelmiä nopeaan 3D mallinnukseen, matalankustannustason 3D mittaukseen ja uudenlaisiin tulosten visualisointi- ja raportointitarpeisiin. Esimerkkitapauksia ovat mm. as-built mallinnus, laite- ja koneasennukset sekä niiden säätäminen. Aihetta on tutkittu sekä loppukäyttäjien, järjestelmäkehittäjien että palveluntarjoajien näkökulmasta.