Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70275

Hankkeen nimi: INKA-Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero:

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauhaniemi, Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.kauhaniemi(at)uva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 449 8287

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Protect-DG – Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa -projektin tavoitteena oli tutkia ja kehittää uusia ratkaisuja niin keskijänniteverkon vikatilanteiden hallintaan ja verkossa olevien pientuotantolaitosten ohjaukseen. Uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen on perusedellytys, jotta hajautettua tuotantoa voidaan kustannustehokkaasti lisätä sähkönjakeluverkkoon. Samalla yhteiskunnan vaatimukset sähkön toimitusvarmuuden kasvattamisessa ovat lisääntyneet. Tämän seurauksena sähkönjakeluverkoissa on siirrytty laajamittaiseen maakaapelointiin, joka taas edellyttää kehittyneitä menetelmiä vianpaikannukseen.
Projektissa kehitettiinkin Vaasan yliopiston toimesta mm. uusi menetelmä maasulun vianpaikannukseen. Lisäksi hankkeessa demonstroitiin IEC 61850 standardin käyttöä pientuotannon ohjauksessa, saarekekäytön estosuojauksessa ja valokaarisuojauksessa. Projektissa luotiin keinoja jakeluverkkoyhtiöille vastata kiristyneisiin toimitusvarmuusvaatimuksiin ja parannetaan teknisiä edellytyksiä hyödyntää pienimuotoista paikallista tuotantoa. Valmistavan teollisuuden yritykset hyödyntävät projektin tuloksia tuotekehityksessään, joka tähtää menestykseen globaaleilla markkinoilla. Vianpaikannukseen liittyvien ratkaisujen ja hajautetun tuotannon hallintaan liittyvien tuotteiden markkinapotentiaali on merkittävä.
Tutkimus toteutettiin Vaasan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) yhteistyönä. Projektiin osallistui rahoittajina yrityksiä, jotka tarjosivat projektiin teknistä tukea ja osaamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 280 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 280 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 316 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Wolffintie 36

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vaasa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Koska projektin päätavoitteena on teknisten ratkaisujen kehittäminen ja demonstrointi, ei toimintaympäristöä analysoitu sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin tavoitteet eivät liity suoraan tai välillisesti ihmisiin, mutta sukupuolinäkökulma tullaan ottamaan huomioon tutkimustyön organisoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena on teknisten ratkaisujen kehittäminen ja demonstrointi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Kehitettävät tekniikat helpottavat uusiutuvan energiantuotannon käyttöönottoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Menetelmien avulla voidaan pienentää ilmastonmuutoksen synnyttämien ääri-ilmiöiden vaikutuksia sähkönjakelulle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Kehitettävät tekniikat helpottavat uusiutuvan energiantuotannon käyttöönottoa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei natura
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Kehitettävät tekniikat helpottavat uusiutuvan energiantuotannon käyttöönottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeessa mukana myös useita Vaasan alueen pk-yrityksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka voidaan patentoida. Kehitettävien ratkaisujen myötä voi olla mahdollista kehittää myös niitä hyödyntäviä palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Mahdollisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Protect-DG – Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa -projektin tavoitteena oli tutkia ja kehittää uusia ratkaisuja niin keskijänniteverkon vikatilanteiden hallintaan ja verkossa olevien pientuotantolaitosten ohjaukseen. Uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen on perusedellytys, jotta hajautettua tuotantoa voidaan kustannustehokkaasti lisätä sähkönjakeluverkkoon. Samalla yhteiskunnan vaatimukset sähkön toimitusvarmuuden kasvattamisessa ovat lisääntyneet. Tämän seurauksena sähkönjakeluverkoissa on siirrytty laajamittaiseen maakaapelointiin, joka taas edellyttää kehittyneitä menetelmiä vianpaikannukseen.
Projektissa kehitettiinkin Vaasan yliopiston toimesta mm. uusi menetelmä maasulun vianpaikannukseen. Lisäksi hankkeessa demonstroitiin IEC 61850 standardin käyttöä pientuotannon ohjauksessa, saarekekäytön estosuojauksessa ja valokaarisuojauksessa. Projektissa luotiin keinoja jakeluverkkoyhtiöille vastata kiristyneisiin toimitusvarmuusvaatimuksiin ja parannetaan teknisiä edellytyksiä hyödyntää pienimuotoista paikallista tuotantoa. Valmistavan teollisuuden yritykset hyödyntävät projektin tuloksia tuotekehityksessään, joka tähtää menestykseen globaaleilla markkinoilla. Vianpaikannukseen liittyvien ratkaisujen ja hajautetun tuotannon hallintaan liittyvien tuotteiden markkinapotentiaali on merkittävä.
Tutkimus toteutettiin Vaasan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) yhteistyönä. Projektiin osallistui rahoittajina yrityksiä, jotka tarjosivat projektiin teknistä tukea ja osaamista.