Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70276

Hankkeen nimi: INKA - My Mobility Factory

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero:

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: TAMPEREEN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.uta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lintusaari, Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.lintusaari(at)uta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 190 1332

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomi on profiloitunut maailmalla MaaS:n lupaavaksi kehitysympäristöksi laajan julkisuuden kautta. Näiden lupausten käytäntöönpanossa My Mobility Factory keskittyy tietomallien luomiseen ja rajapintojen yhtenäistämiseen, niiden jalkauttamiseen suomalaisessa toimintaympäristössä ja kansainvälistämiseen valitujen yhteistyökumppaneiden ja foorumeiden kautta.

My Mobility Factory tukee suomalaisia MaaS-operaattoreiden hankkeita tarjoamalla yhtenäisiä tietomalleja. Ensimmäisessä vaiheessa yritysyhteistyö keskittyy MaaS-operointia aloittaviin yrityksiin (mm Tekes-hakuun kesällä 2015 osallistuvat operaattoritoimintaa suunnittelevat yritykset).

My Mobility Factory tulee rakentamaan yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja muiden MaaS-operaattoritoimintaa tukevien hankkeiden kanssa ja näin tukemaan suomalaista teollisuutta ja yhteiskuntaa liikenteen murroksessa. My Mybility Factory:n suunnittelu perustuu alan johtavien eurooppalaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistoimintaan. My Mobility Factory tulee tukeutumaan mm mobiiliklusterin osaamiseen, jonka avulla Suomeen luotiin edellinen maailman johtavan teollinen klusteri. Lisäksi hanke hyödyntää alan johtavaan tutkimusta datan mallintamisesta, jossa Suomella on vahva kansainvälinen positio.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 530 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 530 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 589 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 589 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektin ohjaus Tampreen yliopistolla, jossa sukupuolikysymykset ovat arvioitu ja ohjeistettu yleisesti. Projektikohtaista analyysiä ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin ohjaus Tampreen yliopistolla, jossa sukupuolikysymykset ovat arvioitu ja ohjeistettu yleisesti. Projektikohtaista analyysiä ei ole tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Mobility as a service (MaaS) ympäristön syntymisen edistäminen tehostaa liikenneresurssien käyttöä ja siten tukee ekologisen kestävyyden tavoitteitta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Mobility as a service (MaaS) ympäristön syntymisen edistäminen tehostaa liikenneresurssien käyttöä ja siten tukee ekologisen kestävyyden tavoitteitta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Mobility as a service (MaaS) ympäristön syntymisen edistäminen tehostaa liikenneresurssien käyttöä ja siten tukee ekologisen kestävyyden tavoitteitta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Mobility as a service (MaaS) ympäristön syntymisen edistäminen tehostaa liikenneresurssien käyttöä ja siten tukee ekologisen kestävyyden tavoitteitta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei riippuvuuksia energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Tukee sekä Suomen alueiden elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä paikallisesti (HHT sekä useat muut kaupunkiseudut) että vientisektorin kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Liikennedatan ja muun aineettoman omaisuuden (esim. reititysalgoritmit) kehittäminen ja markkinoille tuominen.
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
Liittyy suoraan liikkumisen ja logistiikan kehittämiseen ja taloudelliseen hyödyntämiseen Suomessa ja vientimarkkinoilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämisessä ja tehostamisessa on merkittävä kansantaloudellinen potentiaali (kuluttajakohtainen ARPU telekommunikaatiosektoriin verrattuna joidenkin arvioiden mukaan 10-20 kertainen).
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Palvelujen sisällön monipuolistuminen ja saatavuuden parantaminen edistää kansalaisten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Palvelujen sisällön monipuolistuminen ja saatavuuden parantaminen edistää kansalaisten tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 7
Liikkuminen muodostaa erittäin merkittävän osan yksilöiden ja yhteisöjen arkikokemuksista ja kulttuuriympäristöistä. Projekti vaikuttaa MaaS-liiketoiminnan kehittymiseen ja liikkumispalvelujen kautta liikkumiskäytäntöjen ja -kulttuurin muuttumiseen.
Ympäristöosaaminen 0 5
Mobility as a service (MaaS) ympäristön syntymisen edistäminen tehostaa liikenneresurssien käyttöä ja siten tukee ekologisen kestävyyden tavoitteitta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomi on profiloitunut maailmalla MaaS:n lupaavaksi kehitysympäristöksi laajan julkisuuden kautta. Näiden lupausten käytäntöönpanossa My Mobility Factory keskittyy tietomallien luomiseen ja rajapintojen yhtenäistämiseen, niiden jalkauttamiseen suomalaisessa toimintaympäristössä ja kansainvälistämiseen valitujen yhteistyökumppaneiden ja foorumeiden kautta.

My Mobility Factory tukee suomalaisia MaaS-operaattoreiden hankkeita tarjoamalla yhtenäisiä tietomalleja. Ensimmäisessä vaiheessa yritysyhteistyö keskittyy MaaS-operointia aloittaviin yrityksiin (mm Tekes-hakuun kesällä 2015 osallistuvat operaattoritoimintaa suunnittelevat yritykset).

My Mobility Factory tulee rakentamaan yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja muiden MaaS-operaattoritoimintaa tukevien hankkeiden kanssa ja näin tukemaan suomalaista teollisuutta ja yhteiskuntaa liikenteen murroksessa. My Mybility Factory:n suunnittelu perustuu alan johtavien eurooppalaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistoimintaan. My Mobility Factory tulee tukeutumaan mm mobiiliklusterin osaamiseen, jonka avulla Suomeen luotiin edellinen maailman johtavan teollinen klusteri. Lisäksi hanke hyödyntää alan johtavaan tutkimusta datan mallintamisesta, jossa Suomella on vahva kansainvälinen positio.