Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70283

Hankkeen nimi: Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68

Puhelinnumero:

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Dufva, Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.dufva(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503125122

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Euroopan Unionin jätedirektiivi 2008/98/EC kieltää lujitemuovijätteen ja lujitemuovista valmistettujen tuotteiden sijoittamisen kaatopaikalle vuoden 2006 alusta. Aikaisemmin toteutetussa hankkeessa, Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa, osoitettiin, että puhdas lujitemuovijäte on mahdollista prosessoida siten, että se soveltuu sementtiuunin raaka-aineeksi ja kierrätyspolttoaineeksi. Menetelmässä lujitemuovijäte murskataan ja siihen sekoitetaan muovijätettä siten, että saavutetaan riittävä polttoaineen energiasisältö ja toisaalta säilytetään sementin korkeat laatuvaatimukset. Sementtiuunissa lujitemuovin muovimatriisi ja lisätty muovi palavat ja osallistuvat sementtiuunin panoksen kuumennukseen. Lujitemuovin sisältämä lasi taas sulaa ja liukenee sementtiklinkkerin kiinteään faasiin osaksi korkealaatuista Portland- sementtiä.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa kierrätysjärjestelmä käytöstä poistuville lujitemuovituotteille. Hankkeessa selvitetään lujitemuovituotteiden muodostamat jätevirrat sekä jätteen laatu. Jätteen vaatimat käsittelyprosessit selvitetään. Kierrätysjärjestelmä, sen logistiikka ja toimijaverkosto suunnitellaan kustannustehokkaiksi. Hankkeessa tehdään jätteen koekeräys sekä prosessointikokeita. Kierrätysjärjestelmä sekä sen menettelyt kuvataan kierrätyskäsikirjana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 856

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 126 515

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 856

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 515

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Patteristokatu 3 D

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimusyhteisön työskentelyssä ja tarvittavissa rekrytoinneissa noudatetaan tasa-arvolakia ja hyviä käytänteitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinökökulma otetaan huomioon kaikessa proejktin päätöks4eteossa jotka ovat itse teknologian ulkopuolella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektissa ja sen toteutuksessa huomioidaan, noudatetaan ja toteutetaan tasa-arvoa mutta sen tavoite on teknologian kehittämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Jätemateriaali korvaa muun raaka-aineen sementin valmistuksessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Jätemateriaalin hyötykäyttö sementin valmistuksessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Jäte on pois luonnossa sijaitsevalta kaatopaikalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Jäte on pois luonnossa sijaitsevalta kaatopaikalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Jäte on pois luonnosta mm. käytetyt pienveneet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Jätemateriaali hyödynnetään taloudellisesti kannattavasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 0
Ei merkittävää tunnistettavissa olevaa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Jätteen käsittelyn tehostuminen ja liiketoiminnan kasvu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Uusi palvelumuoto tai materiaalivirta kaatopaikalle, murskaukseen ja jätteen keräykseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Tehostunut ja parempi materiaalivirran hallinta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Jätemateriaalin asianmukainen poistuminen ympäristöstä
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Jätteen käsittelymahdollisuuksien kehittyminen, työympäristön kehitys.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Jätteen käsittelymahdollisuuksien kehittyminen, työympäristön kehitys
Kulttuuriympäristö 0 5
jätteiden poistuminen ympäristöstä.
Ympäristöosaaminen 6 0
Jätteenkäsittelymahdollisuuksien parantuminen, tehostunut logistiikka ja menetelmäkehitys

9 Loppuraportin tiivistelmä

Euroopan Unionin jätedirektiivi 2008/98/EC kieltää lujitemuovijätteen ja lujitemuovista valmistettujen tuotteiden sijoittamisen kaatopaikalle vuoden 2006 alusta. Aikaisemmin toteutetussa hankkeessa, Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa, osoitettiin, että puhdas lujitemuovijäte on mahdollista prosessoida siten, että se soveltuu sementtiuunin raaka-aineeksi ja kierrätyspolttoaineeksi. Menetelmässä lujitemuovijäte murskataan ja siihen sekoitetaan muovijätettä siten, että saavutetaan riittävä polttoaineen energiasisältö ja toisaalta säilytetään sementin korkeat laatuvaatimukset. Sementtiuunissa lujitemuovin muovimatriisi ja lisätty muovi palavat ja osallistuvat sementtiuunin panoksen kuumennukseen. Lujitemuovin sisältämä lasi taas sulaa ja liukenee sementtiklinkkerin kiinteään faasiin osaksi korkealaatuista Portland- sementtiä.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa kierrätysjärjestelmä käytöstä poistuville lujitemuovituotteille. Hankkeessa selvitetään lujitemuovituotteiden muodostamat jätevirrat sekä jätteen laatu. Jätteen vaatimat käsittelyprosessit selvitetään. Kierrätysjärjestelmä, sen logistiikka ja toimijaverkosto suunnitellaan kustannustehokkaiksi. Hankkeessa tehdään jätteen koekeräys sekä prosessointikokeita. Kierrätysjärjestelmä sekä sen menettelyt kuvataan kierrätyskäsikirjana.