Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70284

Hankkeen nimi: Rakennetun ympäristön vaikutus terveellisiin ruokavalintoihin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: PL 527

Puhelinnumero: 03311511

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hynynen, Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.hynynen(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408398643

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tutkittiin kuinka ympäristötekijöiden avulla voidaan vaikuttaa kuluttajien ruokavalintoihin. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka ruoan esillepano, rakennetun ympäristön ja tilan ominaisuudet, kuten värit ja äänet vaikuttavat esimerkiksi kasvisten valintaan ravintoloissa ja elintarvikeliikkeissä. Hankkeessa toteutettiin empiirisiä kokeita sekä kaupunki- että laboratorioympäristössä. Tutkimusalustat suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin tulosten sovellettavuus liiketoimintaan ja kaupunkisuunnitteluun on joustavampaa. Hankkeen tuloksena saatiin uusia luotettavia periaatteita ruokaympäristöjen suunnitteluun. Hankkeella on alan yritysten liiketoimintaa, kaupunkitilojen viihtyvyyttä ja kansalaisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tutkimuksen tuloksia hyödyntäviä liiketoiminnan aloja voivat olla esimerkiksi julkiset ja yksityiset ruokapalvelujen tuottajat, tilojen ja kaupunkiympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat toimijat sekä ravintolat ja elämystuottajat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 073

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 149 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 016

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kampusranta 9 C

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektin tutkimusasetelma ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projektin tutkimusasetelma ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin tutkimusasetelma ei sisällä sukupuolinäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Lähiruuan käytön edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Ruoan logistiikkakuormituksen vähentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei mainittua vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Kestävän kaupunkiympäristön ja paikallisen elinkeinotoiminnan edistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Ruoka- ja kulttuuripalvelut
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Ruoan logistiikkakuormituksen vähentäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Terveellisten ruokailutottumusten edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Terveydellinen tasa-arvo
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 10
Alueelliset terveysvaikutukset ja hyvinvointi
Kulttuuriympäristö 9 10
Arjen ja juhlan monimuotoistuminen
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei mainittua vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin kuinka ympäristötekijöiden avulla voidaan vaikuttaa kuluttajien ruokavalintoihin. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka ruoan esillepano, rakennetun ympäristön ja tilan ominaisuudet, kuten värit ja äänet vaikuttavat esimerkiksi kasvisten valintaan ravintoloissa ja elintarvikeliikkeissä. Hankkeessa toteutettiin empiirisiä kokeita sekä kaupunki- että laboratorioympäristössä. Tutkimusalustat suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin tulosten sovellettavuus liiketoimintaan ja kaupunkisuunnitteluun on joustavampaa. Hankkeen tuloksena saatiin uusia luotettavia periaatteita ruokaympäristöjen suunnitteluun. Hankkeella on alan yritysten liiketoimintaa, kaupunkitilojen viihtyvyyttä ja kansalaisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tutkimuksen tuloksia hyödyntäviä liiketoiminnan aloja voivat olla esimerkiksi julkiset ja yksityiset ruokapalvelujen tuottajat, tilojen ja kaupunkiympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat toimijat sekä ravintolat ja elämystuottajat.