Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70285

Hankkeen nimi: Äärimmäiset sääilmiöt toiminnan mahdollistajana

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero:

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alakärppä, Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.alakarppa(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407250189

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Äärimmäisiä sääilmiöitä tarkastellaan tässä hankkeessa uutena mahdollisuutena informaation esittämiseen ja elämysten tuottamiseen. Hankkeen alussa selvitetään sääilmiöihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja sääilmiöiden tarjoamia mahdollisuuksia teknologian uusille käyttötavoille. Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia sääilmiöitä hyödyntäviä ihminen-teknologia vuorovaikutuksen ja informaation esittämisen tapoja. Kerättyyn tietoon nojautuen ideoidaan ja demonstroidaan uusia sääilmiöihin kiinnittyviä informaation esittämisen tapoja ja elämystuotekonsepteja.

Hankkeen tulokset tukevat uusien arktisten tuotteiden ja palveluiden luomista sekä olemassa olevien kehittämistä toimialoille, jotka ovat pohjoisessa Suomessa elinkeinoelämän kannalta merkittäviä. Tuotettua uutta tietoa voidaan hyödyntää laajasti suunniteltaessa ääriolosuhteisiin uutta teknologiaa ja palveluita.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja yhteistyökumppaneina ovat Hulluporo Oy, Santapark Oy, Ranuan seudun matkailu Oy ja Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siida.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 143 002

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 002

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Hyödynnetään luonnonilmiöitä tuotteistuksissa kestävällä tavalla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Hyödynnetään luonnonilmiöitä tuotteistuksissa kestävällä tavalla
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Hyödynnetään luonnonilmiöitä tuotteistuksissa kestävällä tavalla
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Hyödynnetään luonnonilmiöitä tuotteistuksissa kestävällä tavalla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 0
Hyödynnetään luonnonilmiöitä tuotteistuksissa kestävällä tavalla
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
ei erityisperustelua
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
ei erityisperustelua
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke perustuu alueen ympäristön kestävään hyödyntämiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita jotka perustuvat sääilmiöihin
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Hanke perustuu ympäristön syvälliseen ymmärtämiseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Kehitettävät tuottete luovat osaamista ja työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 6 0
Huomioidaan tasa-arvoisesti sukupuolet
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
ei erityisperustelua
Kulttuuriympäristö 10 0
Hanke perustuu kulttuuriseen ymmärtämiseen
Ympäristöosaaminen 6 0
Hanke perustuu ympäristön syvälliseen ymmärtämiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Äärimmäisiä sääilmiöitä tarkastellaan tässä hankkeessa uutena mahdollisuutena informaation esittämiseen ja elämysten tuottamiseen. Hankkeen alussa selvitetään sääilmiöihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja sääilmiöiden tarjoamia mahdollisuuksia teknologian uusille käyttötavoille. Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia sääilmiöitä hyödyntäviä ihminen-teknologia vuorovaikutuksen ja informaation esittämisen tapoja. Kerättyyn tietoon nojautuen ideoidaan ja demonstroidaan uusia sääilmiöihin kiinnittyviä informaation esittämisen tapoja ja elämystuotekonsepteja.

Hankkeen tulokset tukevat uusien arktisten tuotteiden ja palveluiden luomista sekä olemassa olevien kehittämistä toimialoille, jotka ovat pohjoisessa Suomessa elinkeinoelämän kannalta merkittäviä. Tuotettua uutta tietoa voidaan hyödyntää laajasti suunniteltaessa ääriolosuhteisiin uutta teknologiaa ja palveluita.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja yhteistyökumppaneina ovat Hulluporo Oy, Santapark Oy, Ranuan seudun matkailu Oy ja Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siida.