Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70288

Hankkeen nimi: Tutkimus tieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksista ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksista

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero:

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jänkälä, Raimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.jankala(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 510 9481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimus keskittyi maantieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksiin ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksiin.
Teollisuuden ja kaupan rakennemuutoksista huolimatta maantieliikenteen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat. Sähköisen kaupankäynnin yleistyminen ei tule vähentämään maanteiden tavaraliikenteen merkitystä. Suomen syrjäinen sijainti ja harvaanasutut alueet lisäävät taloudellisessa toiminnassa maantieliikenteen merkittävyyttä kansainvälisissä vertailuissa. Nämä liikennevirrat edellyttävät runsaasti ajosuoritteita niin työ- kuin vapaa-ajan liikenteen muodossa. Pitkät etäisyydet lisäävät pitkäaikaisen ajosuoritteen kestoa ja toisaalta lisäävät ajotaukojen määrää ja merkitystä ajovireyden ylläpitämisessä.
Ajosuorite koostuu kolmesta perustekijästä: ajoneuvo, maantieverkosto sekä kuljettaja mahdollisine matkustajineen. Tutkimuksessa keskityttiin ajosuoritteen inhimillisen tekijän, kuljettajan ja mahdollisten matkustajien, suoriutumiseen, hyvinvointia ja vireystilaa ylläpitävillä liikenneväylien erilaisille taukopaikoille (huolto- ja liikenneasemat sekä ostoskeskukset) sijoittuvilla liikunnallisilla ratkaisuilla.
Ratkaisujen rakentuminen perustui autoilijoille suunnattujen taukopaikkojen liikunnallisten palveluiden tarvekartoitukseen sekä palvelumuotoilun kokeilevaan tutkimukseen liikenteen taukopaikoilla. Hanke kytkeytyi maantieliikenteen ja logistiikan kehittymisen ohella myös ammattiliikenteen työhyvinvointikysymyksiin.
Nykyaikainen työ itsessään sekä työ- ja vapaa-ajan matkat kahlitsevat meidät usein istumaan. Liike-Tauko -hankkeessa päähuomio oli tieliikenteessä työskentelevien ja työmatkalla olevien työhyvinvoinnin ja ergonomian parantamisessa tutkimalla liikennekeskusten tarjoamia liikunta- ja hyvinvointipalveluja.Tutkimus tuotti palvelumuotoiluprosessin avulla hahmomallin liikuntanurkkauksesta, joka voidaan sijoittaa liikenteen taukopaikoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 935

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 501

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 140 320

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteissä otetaan molemmat sukupuolet tasapuolisesti huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä otetaan molemmat sukupuolet tasapuolisesti huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tutkimuksen päätavoite, mutta otetaan huomioon tutkimuksen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
- Matkailua palvelevan liiketoiminnan kannalta kestävä kehitys on tärkeä argumentti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
- Ilmastonmuutoksen riskit on huomioitu hankkeen toteutuksessa ja tutkimusnäkökulmassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
- Luonnonympäristöön liittyvät vaikutukset tulee huomioiduksi taukopaikkojen normaaalien rakentamista koskevien säännösten mukaisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-Liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnissa ja tulevissa investoinneissa huomioidaan nämä vaikutukset normaalisäännösten mukaisina.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
- Liikenteen taukopaikat eivät yleisesti kohdistu Natura-alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-Taukopaikkojen uusien toimintojen toteutuksessa otetaan huomioon myös materiaalit ja jätteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
- Uusiutuvia energialähteitä ei tutkimusvaiheessa ole tarkemmin määritelty.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Lievää paikallista elinkeinoelämää kehittävää vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Uudenlaisten palvelukonseptien tutkiminen, jotka eivät vaadi mittavia investointeja.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Liikenneturvallisuuden lisääminen ja ammattiliikenteen työhyvinvoinnin tutkiva kehittäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Tieliikenteen autoiljoiden hyvinvoinin ja liikenneturvallisuuden kokeileva tutkiminen
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Tutkittavat palvelut soveltuvat yhtä hyvin naisille ja miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tutkimus keskittyi maantieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksiin ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksiin.
Teollisuuden ja kaupan rakennemuutoksista huolimatta maantieliikenteen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat. Sähköisen kaupankäynnin yleistyminen ei tule vähentämään maanteiden tavaraliikenteen merkitystä. Suomen syrjäinen sijainti ja harvaanasutut alueet lisäävät taloudellisessa toiminnassa maantieliikenteen merkittävyyttä kansainvälisissä vertailuissa. Nämä liikennevirrat edellyttävät runsaasti ajosuoritteita niin työ- kuin vapaa-ajan liikenteen muodossa. Pitkät etäisyydet lisäävät pitkäaikaisen ajosuoritteen kestoa ja toisaalta lisäävät ajotaukojen määrää ja merkitystä ajovireyden ylläpitämisessä.
Ajosuorite koostuu kolmesta perustekijästä: ajoneuvo, maantieverkosto sekä kuljettaja mahdollisine matkustajineen. Tutkimuksessa keskityttiin ajosuoritteen inhimillisen tekijän, kuljettajan ja mahdollisten matkustajien, suoriutumiseen, hyvinvointia ja vireystilaa ylläpitävillä liikenneväylien erilaisille taukopaikoille (huolto- ja liikenneasemat sekä ostoskeskukset) sijoittuvilla liikunnallisilla ratkaisuilla.
Ratkaisujen rakentuminen perustui autoilijoille suunnattujen taukopaikkojen liikunnallisten palveluiden tarvekartoitukseen sekä palvelumuotoilun kokeilevaan tutkimukseen liikenteen taukopaikoilla. Hanke kytkeytyi maantieliikenteen ja logistiikan kehittymisen ohella myös ammattiliikenteen työhyvinvointikysymyksiin.
Nykyaikainen työ itsessään sekä työ- ja vapaa-ajan matkat kahlitsevat meidät usein istumaan. Liike-Tauko -hankkeessa päähuomio oli tieliikenteessä työskentelevien ja työmatkalla olevien työhyvinvoinnin ja ergonomian parantamisessa tutkimalla liikennekeskusten tarjoamia liikunta- ja hyvinvointipalveluja.Tutkimus tuotti palvelumuotoiluprosessin avulla hahmomallin liikuntanurkkauksesta, joka voidaan sijoittaa liikenteen taukopaikoille.