Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70294

Hankkeen nimi: INKA WindSoMe

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20 SKINNARILANKATU 34

Puhelinnumero:

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janhunen, Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.janhunen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504546815

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Puhdas energiantuotanto lähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulienergia on puhtaan energiantuotannon muoto, joka sopii hyvin pohjoisille alueille. Tuuliturbiinien tuottama ääni on suurin ysittäinen rajoite tuulivoimarakentamiselle Suomessa, eikä tuulivoimaloiden äänen synnystä ja sen etenemisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole tarjolla riittävästi tutkittua tietoa.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää kentällä tehtäviä pitkän aikavälin äänimittauksia ja äänimallinnusta reaaliaikaiseen subjektiiviseen palautejärjestelmään ja taustatietokyselylomakkeen tietoihin. Tällaista tutkimusta joka yhdistää pitkän aikavälin mittaustuloksia reaaliaikaiseen palautteeseen ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla pitäisi olla mahdollista mallintaa tuuliturbiinin akustiikkaa erilaisissa sääolosuhteissa, jotta ongelmalliset tilanteet voidaan tunnistaa ja tuulivoiman suunnitteluun ja käyttöön liittyviä parametreja optimoida.

Projekissa on tarkoitus saada aikaan seuraavat tuotokset:

1) Nykyisten melurajoitusten laadun ja tehokkuuden arviointi
2) Reaaliaikaisen kansalaispalautteen keruujärjestelmän prototyyppi
3) Menetelmiä poikkeuksellisen tuulivoimamelun mittaamiseen ja arvioimiseen, mukaanlukien kuunneltavat melumallit
4) Prototyyppi kentälle asennettavasta, älykkkäästä tuulivoimamelunarviointimodulista
5) Tilastollinen yhteenveto tuulipuiston melujakaumasta eri vuodenaikoina

Hankkeeseen osallistuvat: Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Akukon Oy, Nordex Energy GmbH, ABB Oy, VindIn Oy Ab, Cleanhub Oy, Taaleritehdas Oyj, EPV Tuulivoima Oy, Lappeenrannan kaupunki ja National Instruments Finland Oy

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 126 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 116 557

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 508

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Skinnarilankatu 34

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Projekti vaikuttaa uusiutuvan energian käytön lisääntymiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Projekti vaikuttaa uusiutuvan energian käytön lisääntymiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -9 -8
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 4
Projekti vaikuttaa uusiutuvan energian käytön lisääntymiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet -7 -7
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -5 -5
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 9
Projekti vaikuttaa uusiutuvan energian käytön lisääntymiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen -5 -5
Ei merkittävää yhteyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen -4 -4
Ei merkittävää yhteyttä.
Liikkuminen ja logistiikka -4 -5
Ei merkittävää yhteyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Lisää uusiutuvan energian käyttöä.
Tasa-arvon edistäminen -6 -6
Ei merkittävää yhteyttä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -5 -5
Ei merkittävää yhteyttä.
Kulttuuriympäristö -5 -6
Ei merkittävää yhteyttä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Lisää uusiutuvan energian käyttöä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Puhdas energiantuotanto lähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulienergia on puhtaan energiantuotannon muoto, joka sopii hyvin pohjoisille alueille. Tuuliturbiinien tuottama ääni on suurin ysittäinen rajoite tuulivoimarakentamiselle Suomessa, eikä tuulivoimaloiden äänen synnystä ja sen etenemisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole tarjolla riittävästi tutkittua tietoa.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää kentällä tehtäviä pitkän aikavälin äänimittauksia ja äänimallinnusta reaaliaikaiseen subjektiiviseen palautejärjestelmään ja taustatietokyselylomakkeen tietoihin. Tällaista tutkimusta joka yhdistää pitkän aikavälin mittaustuloksia reaaliaikaiseen palautteeseen ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla pitäisi olla mahdollista mallintaa tuuliturbiinin akustiikkaa erilaisissa sääolosuhteissa, jotta ongelmalliset tilanteet voidaan tunnistaa ja tuulivoiman suunnitteluun ja käyttöön liittyviä parametreja optimoida.

Projekissa on tarkoitus saada aikaan seuraavat tuotokset:

1) Nykyisten melurajoitusten laadun ja tehokkuuden arviointi
2) Reaaliaikaisen kansalaispalautteen keruujärjestelmän prototyyppi
3) Menetelmiä poikkeuksellisen tuulivoimamelun mittaamiseen ja arvioimiseen, mukaanlukien kuunneltavat melumallit
4) Prototyyppi kentälle asennettavasta, älykkkäästä tuulivoimamelunarviointimodulista
5) Tilastollinen yhteenveto tuulipuiston melujakaumasta eri vuodenaikoina

Hankkeeseen osallistuvat: Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Akukon Oy, Nordex Energy GmbH, ABB Oy, VindIn Oy Ab, Cleanhub Oy, Taaleritehdas Oyj, EPV Tuulivoima Oy, Lappeenrannan kaupunki ja National Instruments Finland Oy