Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70296

Hankkeen nimi: INKA-WindSoMe

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero:

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Välisuo, Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.valisuo(at)uva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35829449-8330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Puhdas energiantuotanto lähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulienergia on puhtaan energiantuotannon muoto, joka sopii hyvin pohjoisille alueille. Tuuliturbiinien tuottama ääni on suurin yksittäinen rajoite tuulivoimarakentamiselle Suomessa, eikä tuulivoimaloiden äänen synnystä ja sen etenemisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole tarjolla riittävästi tutkittua tietoa.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää kentällä tehtäviä pitkän aikavälin äänimittauksia ja äänimallinnusta reaaliaikaiseen subjektiiviseen palautejärjestelmään ja taustatietokyselylomakkeen tietoihin. Tällaista tutkimusta joka yhdistää pitkän aikavälin mittaustuloksia reaaliaikaiseen palautteeseen ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla pitäisi olla mahdollista mallintaa tuuliturbiinin akustiikkaa erilaisissa sääolosuhteissa, jotta ongelmalliset tilanteet voidaan tunnistaa ja tuulivoiman suunnitteluun ja käyttöön liittyviä parametreja optimoida.

Projekissa on tarkoitus saada aikaan seuraavat tuotokset:

1) Nykyisten melurajoitusten laadun ja tehokkuuden arviointi
2) Reaaliaikaisen kansalaispalautteen keruujärjestelmän prototyyppi
3) Menetelmiä poikkeuksellisen tuulivoimamelun mittaamiseen ja arvioimiseen, mukaanlukien kuunneltavat melumallit
4) Prototyyppi kentälle asennettavasta, älykkkäästä tuulivoimamelunarviointiyksiköstä
5) Tilastollinen yhteenveto tuulipuiston melujakaumasta eri vuodenaikoina

Hankkeeseen osallistuvat: Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Nordex Energy GmbH, ABB Oy, VindIn Oy Ab, Cleanhub Oy, Taaleritehdas Oyj, EPV Tuulivoima Oy, Lappeenrannan kaupunki ja National Instruments Finland Oy

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 229 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 723

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 240 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 723

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Wolffintie 36

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Lisää uusiutuvan energian käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Lisää uusiutuvan energian käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -6 -6
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -10 -8
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet -8 -8
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -5 -5
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Lisää uusiutuvan energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen -4 -4
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen -6 -6
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka -5 -5
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Lisää uusiutuvan energian käyttöä.
Tasa-arvon edistäminen -6 -6
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -4 -4
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö -4 -4
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 2
Lisää osaamista uusiutuvan energian käytöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Puhdas energiantuotanto lähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulienergia on puhtaan energiantuotannon muoto, joka sopii hyvin pohjoisille alueille. Tuuliturbiinien tuottama ääni on suurin yksittäinen rajoite tuulivoimarakentamiselle Suomessa, eikä tuulivoimaloiden äänen synnystä ja sen etenemisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole tarjolla riittävästi tutkittua tietoa.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää kentällä tehtäviä pitkän aikavälin äänimittauksia ja äänimallinnusta reaaliaikaiseen subjektiiviseen palautejärjestelmään ja taustatietokyselylomakkeen tietoihin. Tällaista tutkimusta joka yhdistää pitkän aikavälin mittaustuloksia reaaliaikaiseen palautteeseen ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksesta saadun uuden tiedon avulla pitäisi olla mahdollista mallintaa tuuliturbiinin akustiikkaa erilaisissa sääolosuhteissa, jotta ongelmalliset tilanteet voidaan tunnistaa ja tuulivoiman suunnitteluun ja käyttöön liittyviä parametreja optimoida.

Projekissa on tarkoitus saada aikaan seuraavat tuotokset:

1) Nykyisten melurajoitusten laadun ja tehokkuuden arviointi
2) Reaaliaikaisen kansalaispalautteen keruujärjestelmän prototyyppi
3) Menetelmiä poikkeuksellisen tuulivoimamelun mittaamiseen ja arvioimiseen, mukaanlukien kuunneltavat melumallit
4) Prototyyppi kentälle asennettavasta, älykkkäästä tuulivoimamelunarviointiyksiköstä
5) Tilastollinen yhteenveto tuulipuiston melujakaumasta eri vuodenaikoina

Hankkeeseen osallistuvat: Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Nordex Energy GmbH, ABB Oy, VindIn Oy Ab, Cleanhub Oy, Taaleritehdas Oyj, EPV Tuulivoima Oy, Lappeenrannan kaupunki ja National Instruments Finland Oy