Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70297

Hankkeen nimi: INKA EAKR Cyber Security Situational Awareness in Organizations

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 2.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Puolustusvoimat

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0952029-9

Jakeluosoite: PL 175

Puhelinnumero:

Postinumero: 15111

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.mil.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vankka, Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.vankka(at)mil.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505914728

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimuksessa tarkastellaan tilannetietoisuuden turvallista ja luotettavaa välittämistä eri toimijoiden kesken. Tutkimus- ja testausalustana toimi Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämä kokeellinen kriittisen infrastruktuurin tilannekuvajärjestelmä, jossa eri toimijat integroidaan agenttipohjaisella ratkaisulla osaksi tilannekuvaa. Tutkimus painottui tarkemmin infrastruktuurin sisäisten ja ulkoisten riippuvuuksien hahmottamiseen. Riippuvuussuhteita analysoitiin verkkoteoreettisin menetelmin. Lisäksi selvittiin koneoppimisen hyödyntämistä reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpidossa. Infrastruktuurin riippuvuuksien malllinus luo mahdollisuuksia reagoida infrastruktuurissa tapahtuviin poikkeamiin. Tutkimus koostui kahdesta kokonaisuudesta, jotka voidaan jaotella (1) riippuvuuksien mallintamiseen ja analysointiin sekä (2) niiden esittämiseen päätöksiä tekeville tahoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 112 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Fabianinkatu 2

Postinumero: 00131

Postitoimipaikka: Helsinki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on aiheeltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on aiheeltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää tietoturvaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Kehittyneet laite- ja komponenttiteknologiat säästävät myös luonnonvaroja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole Natura 2000 ohjelman hanke
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
ei negatiivisia vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Rinnakkaishankkeilla voi olla merkittävä vaikutus uusien palveluiden kehittämiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeen tuloksilla voi olla merkitystä uusien palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Laiteläheinen tieoturva parantaa logistiikan luotettavuutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Tietoturvalliset ratkaisut edistävät hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 1 1
ei merkittävää vaikutusta tasa-arvoon
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Ei merkittävää vaikutusta yhdenvertaisuuteen
Kulttuuriympäristö 1 1
Tietoturvalliset ratkaisut kehittävät digitaalista kulttuuriympäristöä
Ympäristöosaaminen 1 1
Ei merkittävää vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan tilannetietoisuuden turvallista ja luotettavaa välittämistä eri toimijoiden kesken. Tutkimus- ja testausalustana toimi Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämä kokeellinen kriittisen infrastruktuurin tilannekuvajärjestelmä, jossa eri toimijat integroidaan agenttipohjaisella ratkaisulla osaksi tilannekuvaa. Tutkimus painottui tarkemmin infrastruktuurin sisäisten ja ulkoisten riippuvuuksien hahmottamiseen. Riippuvuussuhteita analysoitiin verkkoteoreettisin menetelmin. Lisäksi selvittiin koneoppimisen hyödyntämistä reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpidossa. Infrastruktuurin riippuvuuksien malllinus luo mahdollisuuksia reagoida infrastruktuurissa tapahtuviin poikkeamiin. Tutkimus koostui kahdesta kokonaisuudesta, jotka voidaan jaotella (1) riippuvuuksien mallintamiseen ja analysointiin sekä (2) niiden esittämiseen päätöksiä tekeville tahoille.