Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70298

Hankkeen nimi: INKA - Digitaaliset biopankit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: 553 1011

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: OULUN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keskinarkaus, Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.keskinarkaus(at)ee.oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405833116

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biopankkimateriaalia, erityisesti patologian mittavia kudosarkistoja, on kerätty vuosikymmeniä. Digitalisoitumisen ja jalostamisen myötä aineisto tarjoaa huikeat tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuudet eri toimijoille kokonaan uusien hoitomuotojen, täsmälääkkeiden ja palvelujen alueella. Tallentamalla, jalostamalla ja louhimalla suurtietomääriä on mahdollista muuntaa yhä suurempi osa potilaiden hoitoa sairauden hoidosta ennakoivaan hoitoon.

Biopankkinäytteisiin liittyvä tutkimus on poikkitieteellistä, mikä hyödyntää sekä biolääketieteen että IT-alan tutkijoita ja avaa uusia näkökulmia tutkimusprojekteihin. Laiteriippumattomien kuvien analysointialgoritmien ja suurtietomäärien säilytys- ja louhintatyökalujen kehittäminen on oma tutkimusalueensa, jonka käyttömahdollisuuksia on muuallakin kuin lääke- ja biotieteissä. Patologian kudosmateriaalit tarjoavat kuitenkin yhden haastavimmista kentistä hahmontunnistukselle ja konenäön ratkaisuille. Hahmontunnistuksella voitaisiin löytää esimerkiksi syöpäkudoksesta tiettyjä rakenteita, joiden avulla pystyttäisiin löytämään relevantti aineisto lääketieteelliseen tutkimukseen. Mielenkiintoinen olisi myös mahdollisuus löytää uusia rakenteellisia tai molekyylipatologisia merkkejä vielä tuntemattomista potilaiden ennusteeseen vaikuttavista seikoista.

Oulun yliopiston EAKR-hanke ’Digitaaliset biopankit’ samaan aiheeseen liittyvine rinnakkaishankkeineen on osa kansallisen INKA (Innovatiiviset kaupungit) -ohjelman ‘tulevaisuuden terveys’ -teemaa, jonka tarkoituksena on synnyttää kilpailukykyä, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa terveydenhuollon sektorille. Hankkeessa keskeistä on uusimpien ICT teknologioiden hyödyntäminen mukaan lukien Big data, tietoturva, standardoitu ja laadukas tallennus, hahmontunnistus ja kuva-analyysit, digitaalinen automaatio, työkalut heikkojen ilmiöiden tunnistamiseen ja tiedonlouhintaan, minkä avulla pystytään muodostamaan palvelukyvykkyyksiä ja luomaan ketteriä sovelluksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 450 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 443 540

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 486 625

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 478 822

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista analyysia ei ole tehty, mutta tiedetään, että hankkeen kohderyhmien tutkimusta tekevästä henkilöstöstä suuri osa on naisia koskien biolääketieteellistä tutkimusta, mutta naiset ovat vähemmistönä ICT-alalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ICT:tä ja biolääketiedettä yhdistävän hankkeen odotetaan parantavan naisten edellytyksiä innovaatio- ja yritystoiminnassa. Tähän projektiin palkattavien henkilöiden valinnassa molempia sukupuolia kohdellaan tasapuolisesti. Projektin ohjausryhmään pyritään valitsemaan tasapuolisesti miehiä ja naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke vaikuttaa ihmisten elämään sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa työskentelee sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hyvin organisoitu näytekeräys ja -säilytys sekä tietojen sähköinen siirto säästää resursseja, mikä heijastuu myös luonnonvarojen säästöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hyvin organisoitu näytekeräys ja -säilytys sekä tietojen sähköinen siirto fyysisten näytteiden sijasta säästää resursseja, mikä hillitsee myös ilmastonmuutosta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 5
Hyvin organisoituun näytekeräykseen ja -säilytykseen kuuluu tehostettu materiaalien käyttö ja jätehyolto. Biopankkimateriaalin digitalisoituminen vähentää päällekkäistä laboratoriotyötä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Digitaaliset biopankkimateriaalit ja niihin kehittettävät palvelut ja työkalut mahdollistavat innovaatiota sekä tutkimuslaitoksille että yrityksille. Oulun alueella biolääketieteen ja ICT-tutkimuksen yhdistämiselle erityisen hedelmällinen maaperä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Digitaalisoinnin avulla muodostetaan Digitaalinen biopankki palveluna -konsepti, jossa uusien työkalujen avulla saadaan uutta tutkimustietoa suurtietomäätiä älykkäästi louhimalla.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Biopankkimateriaalin digitalisointi mahdolllistaa sekä tutkimus- että diagnostisten aineistojen käytön tehokkaasti välimatkoista riippumatta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Uusien diagnostisten ja hoitomenetelmien kehitys biopankkimateriaalin ja hankkeessa kehitettävien uusien analyysi- ja louhintamenetelmien sekä -palvelujen avulla tulee pitkällä tähtäimellä parantamaan kansanterveyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Biopankkimateriaalin digitalisointi mahdolllistaa sekä tutkimus- että diagnostisten aineistojen käytön tehokkaasti välimatkoista riippumatta, millä on positiivinen vaikutus esim patologipulasta kärsivien syrjäseutujen asukkaiden hoitoon.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biopankkimateriaalia, erityisesti patologian mittavia kudosarkistoja, on kerätty vuosikymmeniä. Digitalisoitumisen ja jalostamisen myötä aineisto tarjoaa huikeat tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuudet eri toimijoille kokonaan uusien hoitomuotojen, täsmälääkkeiden ja palvelujen alueella. Tallentamalla, jalostamalla ja louhimalla suurtietomääriä on mahdollista muuntaa yhä suurempi osa potilaiden hoitoa sairauden hoidosta ennakoivaan hoitoon.

Biopankkinäytteisiin liittyvä tutkimus on poikkitieteellistä, mikä hyödyntää sekä biolääketieteen että IT-alan tutkijoita ja avaa uusia näkökulmia tutkimusprojekteihin. Laiteriippumattomien kuvien analysointialgoritmien ja suurtietomäärien säilytys- ja louhintatyökalujen kehittäminen on oma tutkimusalueensa, jonka käyttömahdollisuuksia on muuallakin kuin lääke- ja biotieteissä. Patologian kudosmateriaalit tarjoavat kuitenkin yhden haastavimmista kentistä hahmontunnistukselle ja konenäön ratkaisuille. Hahmontunnistuksella voitaisiin löytää esimerkiksi syöpäkudoksesta tiettyjä rakenteita, joiden avulla pystyttäisiin löytämään relevantti aineisto lääketieteelliseen tutkimukseen. Mielenkiintoinen olisi myös mahdollisuus löytää uusia rakenteellisia tai molekyylipatologisia merkkejä vielä tuntemattomista potilaiden ennusteeseen vaikuttavista seikoista.

Oulun yliopiston EAKR-hanke ’Digitaaliset biopankit’ samaan aiheeseen liittyvine rinnakkaishankkeineen on osa kansallisen INKA (Innovatiiviset kaupungit) -ohjelman ‘tulevaisuuden terveys’ -teemaa, jonka tarkoituksena on synnyttää kilpailukykyä, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa terveydenhuollon sektorille. Hankkeessa keskeistä on uusimpien ICT teknologioiden hyödyntäminen mukaan lukien Big data, tietoturva, standardoitu ja laadukas tallennus, hahmontunnistus ja kuva-analyysit, digitaalinen automaatio, työkalut heikkojen ilmiöiden tunnistamiseen ja tiedonlouhintaan, minkä avulla pystytään muodostamaan palvelukyvykkyyksiä ja luomaan ketteriä sovelluksia.