Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70301

Hankkeen nimi: Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit,prosessikemikaalit ja (rainattavat)biotuotteet - Reaktek

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68

Puhelinnumero:

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kallio, Emmi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: emmi.kallio(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401476753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi reaktoritekniikka, jossa useampi kemikaali voidaan sekoittaa prosessiin samanaikaisesti, avaa mahdollisuuksia parantaa perinteisiä prosesseja ja valmistaa uudenlaisia tuotteita. Reaktek eli Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet -projektin tavoitteena on kehittää reaktoritekniikkaan liittyviä prosessikonsepteja sekä laajentaa teknologian sovellusaluetta. Hanke alkoi maaliskuussa 2015 ja on kestoltaan 2 vuotta.
Mikkelin Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskuksessa Kuitulaboratoriossa on jo vuosia tutkittu paperikoneen märkäosan kemiaa keskittyen erityisesti kemikaalien syöttötapahtumaan ja sekoittumiseen. Aihepiiri on erittäin laaja ja uusi tekniikka omaa merkittävän potentiaalin kehittää aluetta edelleen.
Projektissa tutkitaan reaktoritekniikan mahdollisuuksia rainaukseen perustuvissa bioprosesseissa, etenkin paperin ja kartongin valmistuksessa. Tavoitteena on tehostaa perinteisten kemikaalien käyttöä ja selvittää, voidaanko reaktoritekniikan avulla käyttöönottaa uusia erikoiskemikaaleja. Lisäksi selvitetään, kuinka tekniikalla voidaan vaikuttaa tuotteiden ominaisuuksiin. Menetelmän avulla on jo nyt saavutettu merkittäviä kemikaalisäästöjä muutamalla paperitehtaalla. Alan teollisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi Suomessa, ensisijaisen tärkeää on pystyä tehostamaan prosesseja ja luoda säästöjä. Projektin tavoitteiden kannalta on tärkeää ymmärtää tekniikkaan liittyviä perusilmiöitä sekä parantaa laboratoriotutkimuksen skaalausta teolliseen mittakaavaan ja näin ollen parantaa tutkimusten hyödynnettävyyttä käytännössä.
Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion hanketta rahoittavat Tekes Euroopan aluekehitysrahastosta, Chemigate Oy, Kemira Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wetend Technologies Oy..

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 443 909

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 424 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 443 909

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 424 950

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vipusenkatu 10

Postinumero: 57200

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin kohderyhmä tai vaikutukset eivät sukupuolisidonnaisia, projekti ei vaadi erityisiä sukupuolen huomioon ottavia toimenpiteitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin työtehtävät eivät sukupuolisidonnaisia, työntekijöitä molemmista sukupuolista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoite on uuden tekniikan eteenpäin vieminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Projekti edistää paperin ja kartongin valmisusta uuden tekniikan avulla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tiedossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Projektissa saatetaan edesauttaa uusien ympäristöystävällisten kemikaalien käyttöä prosessissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Projkeitssa kehitettävillä menetelmillä voidaan säästää vettä sekä saavuttaa esim. pienemmät kuormitukset jäteveden käsittelyssä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Yhteistyöyrityksein toimipaikkoja sijaitsee lähellä Natura-kohteita, projektin tulokset hyödynnettävissä yrityksien toimipaikoissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Kehitettävien menetelmien avulla voidaan vähentää kemikaalien käyttöä sekä vähentää prosessilaitteistoa, jätevesikuormituksen pienentäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tiedossa olevia muutoksia uusiutuviin energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Mukana alueella toimivia yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Projetissa luodaan valmiuksia reaktroitekniikan asiantuntijuudelle.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Uuden mentetelmän avulla voidaan vähentää kemikaalien kulutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Prosessin jätevesipäästöpt saattavat vähentyä projektin kehityksen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Projekti edistää omalta osaltaa tasavertaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Projkeitssa on mukana kv-yhteistyötä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Projekti ei muuta kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 3
Toimenpiteet edistävät osapuolten ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uusi reaktoritekniikka, jossa useampi kemikaali voidaan sekoittaa prosessiin samanaikaisesti, avaa mahdollisuuksia parantaa perinteisiä prosesseja ja valmistaa uudenlaisia tuotteita. Reaktek eli Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet -projektin tavoitteena on kehittää reaktoritekniikkaan liittyviä prosessikonsepteja sekä laajentaa teknologian sovellusaluetta. Hanke alkoi maaliskuussa 2015 ja on kestoltaan 2 vuotta.
Mikkelin Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskuksessa Kuitulaboratoriossa on jo vuosia tutkittu paperikoneen märkäosan kemiaa keskittyen erityisesti kemikaalien syöttötapahtumaan ja sekoittumiseen. Aihepiiri on erittäin laaja ja uusi tekniikka omaa merkittävän potentiaalin kehittää aluetta edelleen.
Projektissa tutkitaan reaktoritekniikan mahdollisuuksia rainaukseen perustuvissa bioprosesseissa, etenkin paperin ja kartongin valmistuksessa. Tavoitteena on tehostaa perinteisten kemikaalien käyttöä ja selvittää, voidaanko reaktoritekniikan avulla käyttöönottaa uusia erikoiskemikaaleja. Lisäksi selvitetään, kuinka tekniikalla voidaan vaikuttaa tuotteiden ominaisuuksiin. Menetelmän avulla on jo nyt saavutettu merkittäviä kemikaalisäästöjä muutamalla paperitehtaalla. Alan teollisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi Suomessa, ensisijaisen tärkeää on pystyä tehostamaan prosesseja ja luoda säästöjä. Projektin tavoitteiden kannalta on tärkeää ymmärtää tekniikkaan liittyviä perusilmiöitä sekä parantaa laboratoriotutkimuksen skaalausta teolliseen mittakaavaan ja näin ollen parantaa tutkimusten hyödynnettävyyttä käytännössä.
Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion hanketta rahoittavat Tekes Euroopan aluekehitysrahastosta, Chemigate Oy, Kemira Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wetend Technologies Oy..