Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70304

Hankkeen nimi: Vapaamuotoinen optiikka prototyypeistä tuotantoon

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saarinen, Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.saarinen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505954348

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vapaamuotoinen optiikka prototyypeistä tuotantoon

Projektissa yhdistetään ensimmäistä kertaa maailmassa kaksi tämän vuosisadan merkittävää fotoniikan edistysaskelta: vapaamuotoinen optiikka (”optisen suunnittelun vallankumous tällä vuosisadalla”) ja 3D-tulostus (”3. teollinen vallankumous”). Fotoniikan Instituutin (UEF) useamman vuosikymmenen suunnitteluosaamista laajennetaan kattamaan uuden valmistusteknologian, johon se on ensimmäisenä tutkimuslaitoksena maailmassa päässyt käsiksi meneillään olevassa t&k-hankkeessa. Projektipartnereiden avulla kehitetään koko tuotantoketju prototyypeistä piensarjatuotantoon (3D-tulostus) ja massatuotantoon (ruiskupuristus). Sovelluksina keskitytään projektipartnereiden kanssa aiempaa älykkäämpiin ja halvempiin älysensoreihin sekä entistä energiatehokkaampiin LED-valolähteisiin ja LED-valaistukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 540 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 501 554

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 570 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 527 282

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistokatu 1

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Itä-Suomen yliopisto on tehnyt koko yliopistoa koskevan analyysin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu tutkijoina molempia sukupuolia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa on päätavoitteena optisten komponenttien tulostusosaamisen kasvattaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Valmistettaessa optisia komponentteja 3D-tulostamalla luonnonvaroja säästyy, koska silloin ei tarvita ruiskuvalumuotteja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 7
Vaisala saa käyttöönsä entistä tarkempia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Tarkempi mittaus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Tarkempi mittaus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 9
Valmistettaessa 3D-tulostamalla optisia komponentteja ns. hukkaa ei synny
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 6
3D-tulostettuja optiikan komponentteja voidaan käyttää auringosta sähkön tuottamiseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 2
Osallistuvien paikallisten yritytsen tuotaportfolion laajeneminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Tarkemman sääinforamaation tuottaminen nostaa välillisesti ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Periaatteessa optisten komponenttien laajempi hyödynnettävyys niin maantieteellisti kuin kulttuurisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 10 9
Säähavaintokomponenttien edullisempi valmistus edistää niiden käytettävyyttä ja levinneisyyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vapaamuotoinen optiikka prototyypeistä tuotantoon

Projektissa yhdistetään ensimmäistä kertaa maailmassa kaksi tämän vuosisadan merkittävää fotoniikan edistysaskelta: vapaamuotoinen optiikka (”optisen suunnittelun vallankumous tällä vuosisadalla”) ja 3D-tulostus (”3. teollinen vallankumous”). Fotoniikan Instituutin (UEF) useamman vuosikymmenen suunnitteluosaamista laajennetaan kattamaan uuden valmistusteknologian, johon se on ensimmäisenä tutkimuslaitoksena maailmassa päässyt käsiksi meneillään olevassa t&k-hankkeessa. Projektipartnereiden avulla kehitetään koko tuotantoketju prototyypeistä piensarjatuotantoon (3D-tulostus) ja massatuotantoon (ruiskupuristus). Sovelluksina keskitytään projektipartnereiden kanssa aiempaa älykkäämpiin ja halvempiin älysensoreihin sekä entistä energiatehokkaampiin LED-valolähteisiin ja LED-valaistukseen.