Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70306

Hankkeen nimi: Tehtaan laajennus ja tuotanto- ja logistiikkatoimintojen kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.9.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPWALL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2422956-3

Jakeluosoite: Periojantie 3

Puhelinnumero: +358 505429796

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

WWW-osoite: www.lapwall.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkarinen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.pekkarinen(at)lapwall.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405325694

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Lapwall Oy:n liikevaihdon- ja viennin voimakas kasvu. Investoinnit kohdistuvat tuotantotilojen laajentamiseen ja kone- ja laiteinvestointeihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 390 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 390 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 390 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Periojantie 3

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 50, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden perusteella ei sukupuolen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden perusteella ei sukupuolen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden perusteella ei sukupuolen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Puun lisääminen rakentamisessa vähentää kasvihuonepäästöjä => betonirakentamine vähenee => raaka-aineet ovat tehtaan vieressä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Alueelle tulee työpaikkoja ja tarvetta muutta ei ole. Lyhyet työmatkat parantavat ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke mahdollisti liikevaihdon ja eritoten viennin voimakkaan kasvun. Alkanut tilikausi näyttää viennin osalta saavan julman kasvun 1,4 milj -> n. 10 milj. Investoinnit onnistuivat täyttämään tavoitteet erittäin hyvin.