Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70308

Hankkeen nimi: Cenmia Lubrication Concept

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.9.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CENMIA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2620763-2

Jakeluosoite: Sepelitie 15

Puhelinnumero: +358400648534

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.cenmia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vainio Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.vainio(at)cenmia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400648534

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Cenmia Lubrication Concept

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 630

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 630

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 630

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 630

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepelitie 15

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tämä aihe on niin uusi ettemme osaa tähän vastata. Kysytty Ely-keskuksesta ohjeita ja saatu neuvo jättää täyttämättä. Tehdään tarvittaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tämä aihe on niin uusi ettemme osaa tähän vastata. Kysytty Ely-keskuksesta ohjeita ja saatu neuvo jättää täyttämättä. Tehdään tarvittaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä aihe on niin uusi ettemme osaa tähän vastata. Kysytty Ely-keskuksesta ohjeita ja saatu neuvo jättää täyttämättä. Tehdään tarvittaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Öljyn määrä pienenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Rakenteita pyritään kehittämään siten että niiden valmistaminen olisi kilpailukykyistä paikallisesti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Cenlubric hankkeessa kehitettiin edistyksellinen kiertovoitelukonsepti, jonka avulla öljyssä oleva vesi ja ilma saadaan poistettua öljystä tehokkaammin kuin perinteisillä järjestelmillä. Tämän teknologian avulla voidaan pienentää tarvittavaa kiertovoiteluöljyn määrää ja järjestelmien kokoa.