Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70309

Hankkeen nimi: CenXport

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.9.2014 ja päättyy 18.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CENMIA OYCENMIA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2620763-2

Jakeluosoite: Sepelitie 15

Puhelinnumero: +358 400648534

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.cenmia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vainio Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.vainio(at)cenmia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400648534

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kartoittaa potentiaalisia markkina-alueita Cenmian kansainvälistymisen kannalta ja suunnitella markkinointi aktiviteetit valituilla markkina-alueilla. Onnistuneen kansainvälistymisen kannalta on keskeistä kohdentaa yrityksen voimavarat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja hankkeen tavoitteena on kartoittaa markkinat siten, että markkinointi ja varsinkin myyntiponnistukset voidaan toteuttaa tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 393

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 393

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepelitie 15

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Uusi asia eikä tarkempaa tietoa miten toimia. Tehdään tarvittaessa myöhemmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Uusi asia eikä tarkempaa tietoa miten toimia. Tehdään tarvittaessa myöhemmin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Uusi asia eikä tarkempaa tietoa miten toimia. Tehdään tarvittaessa myöhemmin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

CenXport hankkeessa selvitettiin potentiaalisia fluidijärjestelmäasiakkaita Euroopan alueella sekä heidän kiinnostustaan Cenmiaa ja Cenmian tuotteita kohtaan. Hankkeen alueella saatiin kartoitettu markkinat sekä tietous potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksesta yritystä kohtaan.