Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70311

Hankkeen nimi: BC Työhyvinvointi 2015 -kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.9.2014 ja päättyy 30.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUNTOSALI BODY CENTER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1994512-7

Jakeluosoite: Tepontie 14

Puhelinnumero: +358 103968002

Postinumero: 95440

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.bodycenter.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erkinantti Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimistusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.erkinantti(at)bodycenter.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 103968002

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1. BC:n oman organisaation osaamisen prosessien ja joht.järjestelmän kehittäminen sekä 2. valittujen pilottikohteiden (pk - ja suuryritykset sekä julkinen sektorin) kautta mallennettavien TH -palvelujien kehittäminen. Hanke käynnistyy tarkistamalla aiemmin määritellyt BC:n strat.tavoitteet. Liiketoimintastrat. tavoitteita peilataan TH-hankkeen tavoitteisiin. TH-suunn:sta laaditaan oma erillinen lts, joka täydentää BC:n strategiaa. Identifioidaan 2-3 pilottiyritystä/-yhteisöä ja analysoidaan kohdeyrityksen/-yhteisön tarve. Analyysin pohjalta laaditaan ehdotus hlöstön th- ja fyysisen kunnon suunnitelnmaksi. Toteutetaan pilotti ja evaluoidaan prosessi ja mahd. poikkeamat. Rinnakkain t&k-toimien kanssa tot. omassa org:ssa th-kartoitus ja laad. sen pohjalta osaamistarveselv. ja -suunnitelma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 17 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 515

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 515

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tepontie 14

Postinumero: 95440

Postitoimipaikka: KYLÄJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä on ns. sukupuolineutraali hanke, joten toimintaympäristön analyysi ei ole tarpeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kyseessä on ns. sukupuolineutraali hanke, joten toimintaympäristön analyysi ei ole tarpeen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on ns. sukupuolineutraali hanke, joten toimintaympäristön analyysi ei ole tarpeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin asetettujen tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien ja ajan mukaisesti. Hankkeen tuloksista voidaan keskeisimpinä mainita: 1. Mallinnettu ja konseptoitu (proof-of-consept) työhyvinvointituote ja palvelu, 2. Pilottiyhteistyökumppanit; mm. Länsi-Pohjan keskussairaala, SOL Palvelut Oy/Henkilöstöpalvelut Oy sekä Osuuspankki sekä 3. Osuuskauppa Arinan kanssa käynnistynyt yhteistyö, joka tulevaisuudessa mahdollistaa palveluiden tuottamisen osuuskaupan Kemi-Tornio -alueen yksikköjen henkilöstölle.