Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70318

Hankkeen nimi: JT-rikastamon kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TAPOJÄRVI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0910259-9

Jakeluosoite: Laivurinkatu 2-4 c 32

Puhelinnumero: +358 164588600

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.tapojarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pilventö Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Intern. relations

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.pilvento(at)tapojarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 178081

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää JT-rikastamon metallin talteensaantia ja tuotteiden kaupallistamista. JT-rikastamon toimintaa tehostetaan investoimalla erilaisiin rikastusteknisiin laitteisiin. Hankkeen tuloksena metallien talteensaanti paranee ja tuotteita jatkojalostetaan kaupallisiin tarkoituksiin nykyistä paremmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 560 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 551 732

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 560 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 551 732

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Röyttä

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
En ymmärrä kysymystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Meillä on sukupuolineutraalilinja henkilökunnan suhteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Meillä on sukupuolineutraalilinja henkilökunnan suhteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 6
Luonnonvaroja ei tarvita betoniblokien tekoon kun sivutuotteet saadaan tuotteistettua
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 6
Luonnonvarojen väheneminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Luonnon kiviaineksien tarpeen väheneminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Kaatopaikkojen kuormituksen merkittävä väheneminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Luonnonmateriaalien hinta on korkeampi kuin teollisuuden sivutuotteiden
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Tuotteiden myynti ja markkinointi lisää työllisyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Blokien kuljetus antaa työtä paikalliselle logistiikka yritykselle
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Liite; loppuraportti