Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70319

Hankkeen nimi: Koottavan ja liikuteltavan taittokopin suunnittelu ja valmistus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.9.2014 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CEMPETECH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2523824-2

Jakeluosoite: Pekantie 18

Puhelinnumero: +358 400 684318

Postinumero: 90900

Postitoimipaikka: KIIMINKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kemppainen Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.kemppainen(at)cempetech.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 684318

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kevyen ja nopeasti kasattavan kopin suunnittelu ja prototyypin valmistus.Tuotannollisuus suunnittelu ja tuotannon aloittaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 923

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 923

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pekantie 18

Postinumero: 90900

Postitoimipaikka: KIIMINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hakijan kehittämishankehakemuksessa esittämä projektin nimi on "Koottavan ja liikuteltavan taittokopin suunnittelu- ja valmistus". Hankkeessa toteutettiin prototyyppi, uusi innovatiivinen saranoitu, modulaarinen kuljetus- ja suojaratkaisu eri käyttökohteisiin.