Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70320

Hankkeen nimi: Hirsituotteiden valmistus liimatulla isohirrellä.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.9.2014 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PELLOPUU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0193691-9

Jakeluosoite: Torniontie 113 A

Puhelinnumero: +358 40 3000 230

Postinumero: 95645

Postitoimipaikka: TURTOLA

WWW-osoite: www.pellopuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuopusjärvi Osmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen puh.j

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.kuopusjarvi(at)pellopuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 403000240

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palvella vientiä tekeviä myyntiyrityksiä ja täyttää ulkomaisten ostajien tilaustoiveita. Nostaa Pohjoisen puun jalostusastetta sen kasvualueella vientiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 544

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 544

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Pello

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torniontie 113 A

Postinumero: 95645

Postitoimipaikka: TURTOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työllistämme naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Otamme naisia töihin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Haluamme naisia Prosessiimme

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -1 2
Jalostus lähellä kasvuympäristöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Jalostus lähellä kasvupaikkaa sivutuotteet hyödynnös lämmitystykseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Työ alueelle
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pellopuun toiminta monipuolisena toimittajana kehittyi myönteisesti - uusia luottamukseen perustuvia asiakassuhteita syntyi - ostava asiakaskunta monipuolistui.