Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70323

Hankkeen nimi: Energia tehokkaiden tuotantotilojen rakentaminen kansaivälityvälle ja kasvalle yritykselle.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.7.2014 ja päättyy 31.1.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIINTEISTÖ OY REPONEN

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2632529-2

Jakeluosoite: Köysitie 6

Puhelinnumero: +358400699866

Postinumero: 19650

Postitoimipaikka: JOUTSA

WWW-osoite: www.areponen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Reponen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.reponen(at)areponen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400699866

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteutus parantaa A. Reponen Oy:n tuotannon tehokkuutta, energiatehokkuutta ja kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Parantaa yrityksen sisäsistä ja ulkoista logistiikkaa. Mahdollistaa uusien liiketoimintojen kasvattamisen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisen. Vahvistaa yrityksen innovaatiotoimintaa luoden uusia palveluita ja tuotteita A. Reponen Oy:lle ja A. Reponen Oy:n asiakkaille. Hanke parantaa oleellisesti myös alueen kilpailukykyä sekä asiakkaiden prosessia. Hankkeilla turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan jatkossa uusia työpaikkoja A. Reponen Oy:lle, yhteistyökumppaneille ja Joutsan seutukunnalle. Hankkeet mahdollistavat noin 10 uutta työpaikkaa A. Reponen Oy:ssä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 403 910

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 392 519

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 403 910

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 392 519

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Joutsan

Kunnat: Joutsa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Köysitie 6

Postinumero: 19650

Postitoimipaikka: JOUTSA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimimme tasa-arvoisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme huomioineet tasa-arvo asiat hankkeessa. Mm. sosiaalitilojen suhteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasa-arvo luomalla tasavertaisesti uusia työpaikkoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Energiatehokkaat toimitilat
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Energiatehokkaat toimitilat
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Energiatehokkaat toimitilat. Siis toimitaympäristö.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 3
Nykyisten rakennusvaatimuksten mukaiset toimitilat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
A. Reponen Oy:n uusin teknologian avulla materiaalin käyttö tehostuu ja hukka minimoidaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Luo uusia työpaikkoja A. Reponen Oy:lle ja yhteistyö yrityksille. Uusi tuotantoteknologia mahdollistaa alueen kehittymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Lisää muiden palveluiden kysyntää alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tuotantotilat ovat logistisesti hyvin suunnitellut ja sijaitsevat logistisesti hyvien yhteyksien äärellä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-