Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70324

Hankkeen nimi: Investointihanke 2014-2017

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.9.2014 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KARELIA-IKKUNA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0856646-3

Jakeluosoite: Puumestarintie 31

Puhelinnumero: +358400520081

Postinumero: 82200

Postitoimipaikka: HAMMASLAHTI

WWW-osoite: www.kareliaikkuna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ahtonen Otto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työsuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: otto.ahtonen(at)kareliaikkuna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443447453

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ikkunatuotantomenetelmien kehittäminen, sekä kasvun ja kannattavuuden varmistaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 711 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 711 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 711 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 711 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puumestarintie 31

Postinumero: 82200

Postitoimipaikka: HAMMASLAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 22, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke parantaa sukupuolten tasa-arvoa yrityksessämme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työvaiheiden keventymisen ansiosta voimme palkata myös naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen on osatavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Karelia Ikkuna Oy:n kehittämishanke 2014-2018 toteutettiin tuotantolaitteita automatisoimalla ja uuden tuotantoyksikön käynnistämisellä. Toteutetut toimenpiteet tukevat yrityksen kasvutavoitteita sekä parantavat yrityksen asemaa markkinoilla. Liikevaihto lähes kolminkertaistui hankkeen aikana.