Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70326

Hankkeen nimi: Design Stand mallisto palveluyrityksille.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.9.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY CAP-NET FINLAND AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1877732-8

Jakeluosoite: Lylykoskentie 3 A

Puhelinnumero: +358 400 882 000

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.cap-net.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kekkonen Kyösti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Varatoimitusj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kyosti.kekkonen(at)cap-net.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 5066996

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Design Stand -malliston tuotekehitys sekä kansainvälisen jakelun ja myynnin rakentaminen tuotteelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 636

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 636

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lylykoskentie 3 A

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhtiömme arvoihin kuuluu luonnollisena osana tasa-arvoisuus. Henkilön osaaminen ja kyvyt ovat luonnollisesti tärkeitä vaikuttimia, kun uusia henkilöitä rekrytoidaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyrimme tasa-arvoisuuteen ko. jakauman suhteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on laajassa kuvassa tuotteen menestyminen markkinoilla. Mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen on humanistisesti aina tärkeä arvo ja tavoite - myös Oy Cap-Net Finland Ab:lle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-